Last Updated on 29 มกราคม 2017
Project Stage phototyping
Project Status not_active
Project Started on 29 มกราคม 2017
สร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่จะสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงของ Shelter ผ่านการยกระดับมาตราฐานสิ่งต่างๆ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ พร้อมกับระบบจัดการ และการประชาสัมพันธ์ที่ดี ที่จะให้ภาพลักษณ์ของสัตว์จรจัดเปลี่ยนไปในทางที่ดี
ที่มาโครงการ:
เริ่มต้นจากประสบการณ์เมื่อได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครครั้งแรก ที่ทางเพจที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวจร ของ PAC (Pattaya Animal Coalition)ได้ประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสทำความสะอาดสุนัข และ ให้ความรัก และด้วยประโยคที่ชวนมาให้ความรักนี้ คือจุดที่ทำให้ตัดสินใจมาร่วมการเดินทางเปิดการสัมผัสรับประสบการณ์ตรงที่แสนพิเศษ ในบ้านพักพิงสัตว์ที่ชลบุรี เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และหลังจากกลับมาก็รู้สึกมี Passion อย่างมากที่คิดการใหญ่ทำโปรเจคอะไรสักอย่างในการแก้ไขปัญหาระดับสังคมตั้งแต่ตอนนั้น จากการได้ใกล้ชิดกับสุนัขและแมวในบ้านพักพิงจึงรวมทีมเพื่อนๆที่รักสัตว์ และมีความสามารถมาร่วมโครงการนี้ในเวลาต่อมาเราจะให้สัตว์เลี้ยงได้มีพื้นที่สีเขียวไว้วิ่งเล่น นอนพัก ร่วมกับทำกิจกรรมกับคนที่มาที่นี้และมีความสุขร่วมกันในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และร่มรื่น

เพราะการได้สัมผัสพื้นที่สีเขียวนั้นช่วยปลดปล่อยความเครียดได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง จากแมวที่อยู่รวมกันในกรงใหญ่ก็จะให้มีพื้นที่ที่ออกมาเดินเล่น นอนกลิ้งเกลือก หรือเล่นกับคนอย่างสนุกสนานมากกว่ากินและนอนอย่างเดียวในกรงพื้นปูนที่อยู่รวมกัน และแมวและสุนัขเองได้กินหญ้าได้ด้วย

และจัดให้มีกิจกรรมที่ให้คนทุกวัยได้มาสนุกสนาน และร่วมมีประสบการณ์ดี กับสัตว์ภายในบ้านพักพิง

เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการที่จะรักและเห็นคุณค่าของสัตว์จรจัด ที่จะเป็นการสร้างบุคลากรที่จะมีจิตใจที่อ่อนโยน และมีจิตสาธารณะ

และสร้างสื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์รอบๆเกี่ยวกับสัตว์ในด้านต่างๆภายในสถานที่ และให้ข้อมูลที่จะสร้างการตระหนักรู้ และวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อจะสามารถนำไปใช้ได้

ท้ายสุดให้บ้านพักพิงมีรายได้จากการที่สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เฟมือนกับสวนสัตว์ขนาดย่อมที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ขณะเดียวกัน

ปัญหา:
ปัจจุบันบ้านพักพิงสัตว์ ที่รับหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหา สัตว์เลี้ยงจรจัด และบาดเจ็บ ยังขาดสุขลักษณะ สิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่อจาก ขาดทรัพยากรในด้านทุนทรัพทย์ ระบบจัดการ และ การประชาสัมพันธ์ที่ดี
วิธีการแก้ไข:
Phase 1ออกแบบพื้นที่ในการดำเนินงานระยะยาว

ปรับภูมิทัศน์โดยทีมอาสาสมัครที่จัดไว้ตามความสามารถและความสมัครใจในด้านต่างๆ

วางแผน ทำสื่อต่างๆประชาสัมพันธ์ และจัดูระดมทุน

First Phase Goal

Phase 2

เริ่มการจัดโซนอย่างเป็นระเบียบ

สร้างสื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบต่าง ในด้านต่างๆ

วางระบบจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรกับคนและสัตว์

เพิ่มช่องทางวางระบบหารายได้เสริม

Second Phase Goal

บ้านพักพิงมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลกระทบทางสังคม:
บ้านพักพิงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จากการมีรายได้เพิ่มขึ้น

คนมีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าต่อสัตว์จรจัด และมีความรักที่จะช่วยเหลือสัตว์ในปัจจุบันมากขึ้น

คนและสัตว์มีสวัสดิภาพที่ดีในชีวิตจากการได้สัมผัสธรรมชาติ และการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

มีความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กร สถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน เกิดขึ้น

อัตตราของสุนัข และแมว ในบ้านพักพิง ลดลงจากการที่มีผู้รับไปเลี้ยงมากขึ้น

แผนความยั่งยืน:
+ สร้างหนังสือคู่มือ Online , Offline ไฟล์เสียง และ VDO การบริหารจัดการบ้านพักพิงสัตว์ และความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงสุนัขและแมวในด้านต่างๆ

สำหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านพักพิง และผู้สนใจ

+ สร้างกิจกรรมสันทนาการ และ ให้ความรู้โดยผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ แก่ผู้ที่เข้ามา ภายในบ้านพักพิงสัตว์

+ สร้างระบบอาสา ที่ให้อาสาเข้ามาทำกิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่อง

+ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์

เป้าหมายโครงการ:
สร้างเป็นโมเดลต้นแบบ ในการบริหารจัดการ

สร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาสัตว์จรจัด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสัตว์เลี้ยง และปลูกฝังจิตอาสา

0

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : ชลบุรี : ศรีราชา

Coach

jue-korbtip

Coach

maywadee

Coach

nunok

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below