Last Updated on 3 กันยายน 2562
Project Stage done
Project Status active
Project Started on 3 สิงหาคม 2562

โครงการระดมทุนสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลของจังหวัดลพบุรี
Youth Council Lopburi Fundraising (YCLF)

0

แนวคิดโครงการ

โครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบระบบสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลผ่านการสร้างระบบค้นหาและคัดเลือกอาสาสมัครโค้ชเพื่อช่วยจัดกิจกรรมระดมทุนหางบประมาณสนับสนุนการทำงานของพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการให้ดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถอดโมเดลการทำงานเพื่อนำวิธีการดังกล่าวไปขยายผลในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่อื่น ๆ ได้ต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจัดตั้งและดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว ในแต่ละจังหวัดมอบอำนาจให้นายกองค์การบริหารตำบลมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลสภาเด็กและเยาวชน เป็นกรรมการและมีหน้าที่วางแผนเตรียมความพร้อมจัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนตำบล/เทศบาล

ส่งผลให้ภายในจังหวัดลพบุรีดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กระดับตำบล/เทศบาลจำนวน 125 แห่งการดำเนินการสภาเด็กพบว่ามีความท้าทายเนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปี 2560 ให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล และเทศบาลเกิดขึ้นกระทันหันเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงมีเวลาการปรับตัวไม่มากนักอีกทั้งยังขาดประสบการณ์และแรงผลักดันการทำงานด้านพัฒนา เด็กและเยาวชนขาดระบบสนับสนุนให้กับพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นส่งผลให้มีตำบลและเทศบาลที่สามารถขับเคลื่อน งานสภาเด็กและเยาวชนได้เข้มแข็งเพียง 4% ได้แก่พื้นที่ ตำบลท่าศาลา ตำบลบางคู้ ตำบลม่วงค่อม ตำบลยางราก เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่เข้มแข็งเห็นความสำคัญเสียสละเวลาและทุนทรัพย์มีประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงาน ได้อย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 71 % มี สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลมีศักยภาพดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 88 แห่งนั้น พบว่ามีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนมีความสนใจให้ความร่วมมือและมีประสบการณ์การจัดตั้งและดำเนินโครงการสภาเด็ก และเยาวชนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการสนับสนุนยังมีน้อยกว่าหากเทียบกับพื้นที่สภาเด็กและเยาวชนในตำบล /เทศบาลเข้มแข็ง เนื่องจากตำบลไม่ได้อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนพึ่งเริ่มดำเนินงานสภาเด็ก และเยาวชนตำบล/เทศบาล อาจยังไม่มีเครือข่ายมากนักนอกจากพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่แล้วจำเป็น จะต้องสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนที่รับผิดชอบให้ดำเนินการได้

School of Changemakers ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อหาโค้ชอาสาต้นแบบ ช่วยสนับสนุนการทำงานของพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ผ่านการจัดกิจกรรมเงินระดมทุนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนการทำงาน ของพี่เลี้ยงหรือสภาเด็กและเยาวชนตำบลเองให้ดำเนินการโครงการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อพัฒนาโมเดลการทำงานระหว่างพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล กับโค้ชอาสา
 2. เพื่อโค้ชอาสาทำงานร่วมกับพี่เลี้ยง รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนตำบล สามารถระดมทุนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ในจังหวัดลพบุรี
 2. อาสาสมัครโค้ช: คนในพื้นที่ / คนนอกพื้นที่ (คนที่เกิดในลพบุรี อยากกลับมาทำงานที่บ้าน)

คุณสมบัติ

1. พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล

 • มีความสนใจ เปิดโอกาส และพร้อมทำงานร่วมกับโค้ชอาสาเพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน
 • มีเวลาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการวางไว้ได้
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบ

2. โค้ชอาสา

 • อายุระหว่าง 25 – 45 ปี
 • เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือ คนลพบุรีที่อยากจะกลับมาอยู่บ้าน
 • มีความสนใจงานด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
 • มีประสบการณ์ในการระดมทุน ธุรกิจ หรือการประกอบการ
 • มีเวลาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการวางไว้ได้
 • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการและลงพื้นได้
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/event/11916

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับกิจกรรมระยะเวลา
1.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล
ในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมโครงการ
16 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
2.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโค้ชอาสา30 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562
3.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็นโค้ชอาสา25 กันยายน 2562
4.งานประชุมพี่เลี้ยงและโค้ชเพื่อวางแผนกิจกรรมระดมทุน4 ตุลาคม 2562
5.ลงมือระดมทุนตามแผนงานตุลาคม – ธันวาคม 2562
6.งานประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน3 ธันวาคม 2562

การสนับสนุน

 • มีเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของโค้ช 5,000 บาท เพื่อต่อยอดการระดมทุนให้ได้เงินเพิ่มประมาณ 20,000 บาท
 • การบรรยายวิธีการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในงานประชุมพี่เลี้ยงและโค้ช
 • การสนับสนุนอื่นๆ จากโครงการ เช่น การให้คำปรึกษา การสื่อสารและการตลาด เป็นต้น

สถานที่จัดกิจกรรม

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(หมายเหตุ : สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เข้าร่วม)

ระยะโครงการระดมทุน

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : ลพบุรี

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below