“โครงการ CBT ดีต่อใจ” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของทีมนักบำบัดจาก CBT Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถทางจิตวิทยาและมีประสบการณ์ในการทำจิตบำบัด

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เผยแพร่ความรู้และเครื่องมือเบื้องต้นและความช่วยเหลือทางจิตใจที่ได้มาตรฐานโดยนักวิชาชีพให้กับคนไทยวัยทำงานทั่วประเทศผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลจิตใจที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ให้ความรู้ด้านจิตวิทยาที่บุคคลทั่วไปจะสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้

นอกจากนั้น โครงการ CBT ดีต่อใจจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการอบรมหลักสูตรไปสนับสนุนให้กับโครงการนักบำบัดจิตอาสาของ CBT Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถรับบริการจิตบำบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรมในราคาเข้าถึงได้

ที่มาโครงการ

จากการทำงานเป็นนักบำบัดจิตอาสาของ CBT Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำให้สมาชิกโครงการเห็นว่ามีคนไทยที่ต้องการรับบริการจิตบำบัดอยู่มากทั้งที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด แต่จำนวนนักบำบัดไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้ง จากการสำรวจปัญหาที่ต้องการมารับบริการทำให้พบว่าบางรายมีปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองหากมีความรู้และเครื่องมือที่เหมาะสม หรือบางรายก็ไม่เหมาะกับการทำจิตบำบัดแขนงนี้

สมาชิกโครงการจึงเกิดความคิดว่าจะต้องพัฒนาวิธีสร้างการรับรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิตให้กับคนทั่วไป พัฒนาความรู้และเครื่องมือที่สามารถใช้ดูแลตนเองในช่วงที่ปัญหาไม่รุนแรงนัก รวมไปถึงการพัฒนาบริการของ CBT Clinic ให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นเพื่อที่จะสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องอยู่ในความดูแลของนักวิชาชีพและยังเป็นราคาที่เข้าถึงได้

แนวคิดโครงการ

โครงการมีแนวคิดในการสร้างการรับรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิต พัฒนาความรู้และเครื่องมือในการดูแลจิตใจเบื้องต้น และให้การสนับสนุน CBT CLinic เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถรับบริการจิตบำบัดในราคาที่เข้าถึงได้ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรดูแลจิตใจให้กับพนักงานองค์กร รวมถึงการการสร้างสื่อความรู้และเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น

เป้าหมายของโครงการ

 1. สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต
 2. สร้างสื่อความรู้และเครื่องมือที่ใช้ที่ในการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น
 3. บุคคลที่ต้องการเข้าถึงการรักษาสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและในราคาที่เข้าถึงได้

ปัญหา

 1. คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีการรับรู้ในเรื่องปัญหาสุขภาพจิต
 2. คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้หรือมีเครื่องมือที่ใช้ดูแลจิตใจเบื้องต้นด้วยตนเอง
 3. คนไทยที่ต้องการได้รับการดูแลทางด้านจิตใจไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ เนื่องจากไม่ทราบช่องทางหรือมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย

วิธีการแก้ไข

 1. จัดการอบรมการดูแลจิตใจให้กับองค์กรต่างเพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลจิตใจ
 2. สร้างสื่อความรู้และเครื่องมือการดูแลจิตใจเพื่อให้คนไทยมีความรู้และเครื่องมือในการดูแลจิตใจตนเอง
 3. ให้การสนับสนุน CBT Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายบริการปรึกษาทางจิตวิทยาอื่น ๆ เพื่อให้บริการกับผู้ที่ต้องการในราคาที่เข้าถึงได้

ผลกระทบทางสังคม

 1. คนไทยทั่วประเทศมีการรับรู้ปัญหาทางสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง
 2. คนไทยทั่วประเทศมีความรู้และเครื่องมือในการดูแลจิตใจเบื้องต้นแก่ตนเองและคนรอบข้าง
 3. คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เข้าถึงได้

แผนความยั่งยืน

 1. สร้างองค์กรที่ขยายจากโครงการ CBT ดีต่อใจ
 2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ให้กับคนทั่วไป เช่น Facebook Page, เว็บไซต์ ฯลฯ
 3. ขยายบริการเพิ่มเติมจากการอบรม เช่น การออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์กรโดยใช้ DCBT (Design CBT), บริการรับฟังเบื้องต้นในรูปแบบ Hotline/chat, บริการกลุ่มซัพพอร์ทในองค์กร เป็นต้น

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

Charity Workshop : Dealing with Uncertainty อยู่อย่างไรท่ามกลางความไม่แน่นอน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โครงการ CBT ดีต่อใจ หรือ ชื่อใหม่ในตอนนี้คือ Therapia ได้จัดกิจกรรมออนไลน์การกุศล…

โครงการ CBT ดีต่อใจ (Therapia)

6 กรกฎาคม 2020

Member

Facebook Profile photo
Atita Uttravanich

Member

Atita Uttravanich

Coach

User

kashtan

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : อยากเข้าใจเรื่อง CBT มากขึ้นเพื่อที่จะใช้ประเมินว่าจะเข้าเรียน CBT Chula รุ่น 8 ปีหน้าดีไหม?

User

Eve

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ตลอดระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ทางเรามีโครงการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบสินค้าเกษตรกรไทย ไม่ว่าจะเป็นนม ม.เกษตร ดอกกล้วยไม้ ดอกทิวลิป และดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นแรงใจให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม ดำเนินชีวิตด้วยความหวัง มุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของท่านด้วยความเชื่อในแสงสว่างแห่งชีวิต รวมถึงแสวงหาโอกาสแห่งความสำเร็จอย่างไม่ยอมแพ้ ทางโครงการยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์นี้อยู่ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบัน ค่อนข้างรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทางเราจึงต้องการเข้าร่วมโครงการ CBT เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นมาออกแบบ รูปแบบการส่งต่อกำลังใจ การเสริมสร้างกำลังใจที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับสถานการณ์ และความต้องการของแต่ละกลุ่คนมากยิ่งขึ้น

User

Arpanat Pholkamol

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : รู้สึกว่า sensitive กับเรื่องเล็ก ๆ ซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร รู้สึกอยากร้องไห้ทุกวัน

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : รู้สึกว่า sensitive กับเรื่องเล็ก ๆ ซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร รู้สึกอยากร้องไห้ทุกวัน

User

Arpanat Pholkamol

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : รู้สึกว่า sensitive กับเรื่องเล็ก ๆ ซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร รู้สึกอยากร้องไห้ทุกวัน

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : รู้สึกว่า sensitive กับเรื่องเล็ก ๆ ซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร รู้สึกอยากร้องไห้ทุกวัน

User

Sivakorn

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : อยากจะมาเรียนรู้เครื่องมือเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานเป็นนักจิตปรึกษาในอนาคต

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below