Last Updated on 5 มิถุนายน 2563
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 5 มิถุนายน 2020

One of significant structural problems in the Thai labor market is that some skilled workers mismatch their educational levels, especially new graduates. The unemployment rate among new graduates has risen since 2019, together with COVID-19, from national data estimation, there would be more than 300,000 jobless new graduates in the labor market. It is suggested that new in-coming workers should be flexible and available for different types of job, which they must prepare themselves and know their undiscovered interests and passions as soon as possible.

Young Alert อยากให้เยาวชนไทยได้รู้จักการตั้งคำถาม เริ่มวางแผนชีวิต โดยเฉพาะช่วงชีวิตหลังการเรียนจบ พวกเราอยากจะให้ทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ ริเริ่มพัฒนาทักษะที่ตัวเองสนใจ ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการในตลาดแรงงาน เกิดเป็นประสบการณ์ติดตัวที่สามารถต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ โดยหวังว่าจะเพิ่มโอกาสในการได้งานและทางเลือกในสายงานต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

0

ที่มาโครงการ

เริ่มต้นจากพวกเราเริ่มมองหาปัญหาในสังคมใกล้ตัว เนื่องด้วยโครงการของกลุ่มเราเริ่มต้นมาได้ไม่นานนัก ก็มีสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบในวงกว้าง ทำให้ประเด็นการหางาน การตกงาน และสถานการณ์แรงงานโดยรวมมีความระส่ำระสายอย่างยิ่ง สถานการณ์แรงงานไทยและปัญหาการว่างงาน เป็นหนึ่งในประเด็นที่พวกเราค้นหาสาเหตุของปัญหาต่อ และพบว่ามีความพิเศษและน่าหาทางช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

แนวคิดโครงการ

โครงการเราอยากช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รู้จักการตั้งคำถาม และเริ่มวางแผนเกี่ยวกับชีวิตหลังเรียนจบ โดยโครงการเราจะเป็นตัวกลางให้เด็กสามารถเข้ามาค้นหาว่า ยังมีทักษะใดบ้างที่ตัวเองยังขาด หรือสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีก โดยจะมีการแนะนำมีพื้นที่ หรือแนวทางที่สามารถไปลงมือทำได้จริง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาทักษะ และสั่งสมประสบการณ์นั้นๆตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน และเพิ่มโอกาสในการได้งานในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

เราอยากให้เด็กมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ และทักษะเฉพาะตัวที่นำไปใช้ได้จริง โดยเริ่มพัฒนาทักษะตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน เพื่อให้เด็กมีทางเลือกในการทำงานที่มากขึ้น อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในอนาคต

ปัญหา

จากผู้ว่างงาน 392,000 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2563) เป็นเด็กอุดมศึกษาจากทั้งประเทศ 86,000 คน อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้สวนทางกับความต้องการแรงงานที่มีมากกว่าจำนวนผู้สมัครงาน เนื่องจากทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน ทำให้มีโอกาสและทางเลือกในการได้งานต่ำ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงในการแก้ปัญหานี้ทำให้เสียโอกาสในการนำงบไปพัฒนาประเทศด้านอื่น

วิธีการแก้ไข

ด้วยวิธีการทาง Online ซึ่งแบ่งเป็นการใช้

1.Facebook เพื่อสื่อสารให้เกิดการตื่นตัว กระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม

  • Review เส้นทางชีวิตรูปแบบต่าง ๆ หลังเรียนจบ หลากหลายสายอาชีพ
  • Content เกี่ยวกับทักษะ ความชอบ งานอดิเรกต่าง ๆ เพื่อดูการต่อยอดไปทำงานอะไรได้บ้าง
  • Review เกี่ยวกับ ค่าย แหล่งฝึกงาน กิจกรรม Workshop ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
  • Review Journey สรุปของเด็กที่มาทำ Workshop เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเข้าร่วมโครงการ

2.Website เพื่อสร้าง Community และสนับสนุนให้เกิดการลงมือทำจริง

  • Sharing แลกเปลี่ยนเรื่องราวและนำเสนอเป็น Diagram ให้เข้าใจง่าย “Journey”
  • Community มีพื้นที่ให้เกิดการพูดคุย ถามตอบ แชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ 
  • เชื่อมต่อกับ “บริษัท” ต้องการทำ CSR มีโปรเจคจริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งฝ่าย HR เพื่อบอกกล่าวข่าวสารการฝึกงาน การพาไปเยี่ยมชมบริษัท รวมทั้งการรับเข้าทำงานในอนาคต

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

, ,

Online Workshop: Let’s Share Your Journey เส้นทางสู่การเป็น Online Content Creator

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ทีมของพวกเรา Young Alert (By The Dust Kickers) ได้จัด Online Workshop ขึ้นเป็นครั้งแรก! ในหั…

Young Alert _ Admin

7 สิงหาคม 2020

Member

Young Alert _ Admin

Member

Pongjira Kanlayanitipong

Member

Facebook Profile photo
Sunsun Vespada

Member

Young Alert _ Admin

Coach

thanan-rc

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below