Last Updated on 5 มิถุนายน 2563
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 5 มิถุนายน 2020

Young Alert อยากให้เยาวชนไทยได้รู้จักการตั้งคำถาม เริ่มวางแผนชีวิต โดยเฉพาะช่วงชีวิตหลังการเรียนจบ พวกเราอยากจะให้ทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ ริเริ่มพัฒนาทักษะที่ตัวเองสนใจ ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการในตลาดแรงงาน เกิดเป็นประสบการณ์ติดตัวที่สามารถต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ โดยหวังว่าจะเพิ่มโอกาสในการได้งานและทางเลือกในสายงานต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

0

ที่มาโครงการ

เริ่มต้นจากพวกเราเริ่มมองหาปัญหาในสังคมใกล้ตัว เนื่องด้วยโครงการของกลุ่มเราเริ่มต้นมาได้ไม่นานนัก ก็มีสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบในวงกว้าง ทำให้ประเด็นการหางาน การตกงาน และสถานการณ์แรงงานโดยรวมมีความระส่ำระสายอย่างยิ่ง สถานการณ์แรงงานไทยและปัญหาการว่างงาน เป็นหนึ่งในประเด็นที่พวกเราค้นหาสาเหตุของปัญหาต่อ และพบว่ามีความพิเศษและน่าหาทางช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

แนวคิดโครงการ

โครงการเราอยากช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รู้จักการตั้งคำถาม และเริ่มวางแผนเกี่ยวกับชีวิตหลังเรียนจบ โดยโครงการเราจะเป็นตัวกลางให้เด็กสามารถเข้ามาค้นหาว่า ยังมีทักษะใดบ้างที่ตัวเองยังขาด หรือสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีก โดยจะมีการแนะนำมีพื้นที่ หรือแนวทางที่สามารถไปลงมือทำได้จริง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาทักษะ และสั่งสมประสบการณ์นั้นๆตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน และเพิ่มโอกาสในการได้งานในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

เราอยากให้เด็กมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ และทักษะเฉพาะตัวที่นำไปใช้ได้จริง โดยเริ่มพัฒนาทักษะตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน เพื่อให้เด็กมีทางเลือกในการทำงานที่มากขึ้น อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในอนาคต

ปัญหา

จากผู้ว่างงาน 392,000 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2563) เป็นเด็กอุดมศึกษาจากทั้งประเทศ 86,000 คน อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้สวนทางกับความต้องการแรงงานที่มีมากกว่าจำนวนผู้สมัครงาน เนื่องจากทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน ทำให้มีโอกาสและทางเลือกในการได้งานต่ำ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงในการแก้ปัญหานี้ทำให้เสียโอกาสในการนำงบไปพัฒนาประเทศด้านอื่น

วิธีการแก้ไข

ด้วยวิธีการทาง Online ซึ่งแบ่งเป็นการใช้

1.Facebook เพื่อสื่อสารให้เกิดการตื่นตัว กระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม

  • Review เส้นทางชีวิตรูปแบบต่าง ๆ หลังเรียนจบ หลากหลายสายอาชีพ
  • Content เกี่ยวกับทักษะ ความชอบ งานอดิเรกต่าง ๆ เพื่อดูการต่อยอดไปทำงานอะไรได้บ้าง
  • Review เกี่ยวกับ ค่าย แหล่งฝึกงาน กิจกรรม Workshop ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
  • Review Journey สรุปของเด็กที่มาทำ Workshop เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเข้าร่วมโครงการ

2.Website เพื่อสร้าง Community และสนับสนุนให้เกิดการลงมือทำจริง

  • Sharing แลกเปลี่ยนเรื่องราวและนำเสนอเป็น Diagram ให้เข้าใจง่าย “Journey”
  • Community มีพื้นที่ให้เกิดการพูดคุย ถามตอบ แชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ 
  • เชื่อมต่อกับ “บริษัท” ต้องการทำ CSR มีโปรเจคจริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งฝ่าย HR เพื่อบอกกล่าวข่าวสารการฝึกงาน การพาไปเยี่ยมชมบริษัท รวมทั้งการรับเข้าทำงานในอนาคต

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

, ,

Online Workshop: Let’s Share Your Journey เส้นทางสู่การเป็น Online Content Creator

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ทีมของพวกเรา Young Alert (By The Dust Kickers) ได้จัด Online Workshop ขึ้นเป็นครั้งแรก! ในหั…

Young Alert _ Admin

7 สิงหาคม 2020

Member

Young Alert _ Admin

Member

Pongjira Kanlayanitipong

Coach

thanan-rc

User

Facebook Profile photo
Sunsun Vespada

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ :

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below