Last Updated on 30 พฤษภาคม 2563
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 29 เมษายน 2563

มีเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของนักศึกษา

0

ที่มาโครงการ

จากการรับ case  ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา มาตลอด 3 ปี พบนักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ขาดแรงบันดาลใจ ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ซึมเศร้า Bully รวมทั้งเผชิญกับความเครียดจากเรื่องส่วนตัว และครอบครัวอันเป็นอุปสรรคในการเรียน  และการใช้ชีวิตและนำมาซึ่งการลาออกการคัน โดยในปัจจุบันนักศึกษาประมาณ 29 คน จากนักศึกษา 239 คน กำลังเผชิญปัญหาเรื่องสุขภาพจิต ซึ่งอาจารย์ในวิทยาลัยยังขาดเครื่องมือในการแก้ปัญหา ตลอดจนการให้คำปรึกษาที่ตรงจุด จึงต้องการทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหาให้ได้แบบมีประสิทธิภาพ

Idea แนวคิดโครงการ หาเครื่องมือที่จะช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของนักศึกษา โดยจัดให้มีการ workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและการร่วมมือจากนักศึกษาแกนนำ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนช่วยในโครงการ และมีการคัดกรองนักศึกษาในวิทยาลัยโดดยใช้เครื่องมือ Dass  เครื่องมือ Bcs เพื่อจัดระดับรุนแรงของปัญหาเป็น 3 ระดับ คือ

  1. นักศึกษาที่มีปัญหาทั่วไป
  2. นักศึกษาที่มีปัญหาเล็กน้อยถึงปานกลาง

3.        นักศึกษาที่มีปัญหารุนแรง

เป้าหมายของโครงการ

นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาและนักศึกษาม.ปลายหรือระดับอาชีวศึกษา สามารถรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีเป้าหมายในการเรียน โดยมีนักศึกษาแกนนำ ครูแกนนำ ผู้ปกครองช่วยกัน

ปัญหา

ปัญหาสุขภาพจิต (ซึมเศร้า)

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตลดน้อยลงในสถานศึกษา รวมถึงเมื่อนักศึกษาจบไปสามารถไปทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะด้านจิตใจที่พร้อมในการทำงาน เกิด Model ของ ทีม เพื่อจะขยายผลต่อ

แผนความยั่งยืน

มี partner หรือผู้ร่วมลงทุนในโครงการเพื่อสามารถขยายผลไปในจังหวัดได้ เช่น อบจ เทศบาล พมจ เชพรอน สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บริษัทศรีตรัง

มีทีมงานที่เป็นผู้เรียนที่คอยช่วยเหลือ ดูแล สังเกต และช่วยเหลือเพื่อร่วมสถานบันเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ร่วมสนับสนุนหลัก

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา จ.สงขลา

Coach

blackboxnoke

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below