การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมเพื่อยุติปัญหาคุณแม่วัยใส

ที่มาโครงการ

ร้อยละ 35.5 เยาวชนไม่รู้วิธีการป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ (สสส, 2563) ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ทำให้พวกเราได้นำ “นวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้” ที่สามารถให้ผู้เล่นได้เข้าถึงความรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง รวมถึงมีพื้นที่สื่อสารในเรื่องเพศ และ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องผ่าน SAFTER BOARD GAME : SEX EDUCATION

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพื้นที่ในการสื่อสารเรื่องเพศที่ถูกต้อง รวมถึงได้รับองค์ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ปัญหา

3A : PAIN POINTS

จากการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม พบว่านักเรียนทั้งหมดสะท้อนปัญหาและสาเหตุในการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเพื่อนในโรงเรียนว่าขาดพื้นที่ในการสื่อสารเรื่องเพศ เนื่องจากได้รับความเชื่อจากผู้ปกครองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่ควรนำมาพูดหรือสื่อสาร เป็นเรื่องน่าเกลียด เขินอาย จึงส่งผลนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการของพวกเรา

  1. ขาดพื้นที่ในการสื่อสารที่สามารถทำให้ตัวเองนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง
  2. ขาดความรู้ในการป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานอัตราการคลอดบุตรของกรมอนามัย ระบุว่า ร้อยละ 35 วัยรุ่นขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องเพศส่งผลให้เกิดปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยเรียน

วิธีการแก้ไข

Board game : SAFER BOARD GAME

  • สร้างพื้นที่การสื่อสารเรื่องเพศที่ถูกต้องผ่าน Board game
  • ให้องค์ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ผ่านการ์ดเกม และ สถานการณ์ภายในเกมโดยจุดเด่นของบอร์ดเกมคือจำลองบทบาทสมมุติผ่านตัวละครในเกมส์ให้ความรู้สึกเสมือนขณะเล่น

 

แผนความยั่งยืน

  • สร้าง Rules book และ Key book ให้ชัดเจนเพื่อให้เกมสามารถดำเนินด้วยตัวของผู้เล่นและสามารถดำเนินตามกลไกของเกมเองได้
  • ให้ผู้เล่นเสนอแนวคิดและออกแบบการ์ดสถานการณ์เสี่ยงที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของตนเองร่วมกัน
  • ทางคณะผู้จัดทำจะร่วมกันปรึกษากับครูในโรงเรียนและหาช่งเวลาที่เหมาะในการใช้เครื่องมือดังกล่าวในรูปแบบของบอร์ดเกมออนไลน์ในสถานการณ์ covid 19
  • ทางคณะผู้จัดทำและครูโรงเรียนเรณูพิทยาคมจะร่วมกันออกแบบเกณฑืวัดประเมินองค์ความรู้ของผู้เล่นหรือนักเรียนในรูปแบบ oral test

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม

User

User

P'BosZa Smile CR

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ :

User

Thanchanok Prathumrung

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

User

Thanchanok Prathumrung

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

User

Thanchanok Prathumrung

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

User

Thanchanok Prathumrung

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

User

Thanchanok Prathumrung

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

User

Thanchanok Prathumrung

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : มีความสนใจในเรื่องของเพศศึกษา

User

Mintraa Aryp

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : เพื่อศึกษาเเละค้นหาประสบการณ์ด้านเพศศึกษาเพิ่มเติม

User

Naphatsakorn Mekwiboon

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : อยากจะศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาบอร์ดเกมมาใช้เป็นสื่อในทางการศึกษา

User

PongPang Khwantiwa

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : เป็นวิทยากรสอน

User

muttakeenche-leah

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : เพิ่มพูนความรู้ สรา้งเครือข่าย ในการให้การศึกษาเพศศึกษาแก่เยาวชนอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

User

Sirinart Ruksasat

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการศึกษารูปแบบของบอร์ดเกม เพื่อข้อมูล นำความรู้หลังจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์

User

572-5Jantakan Nonpala

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : Learning about sex education

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ