ที่มาโครงการ

สถานการณ์ปัจจุบันของเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง 3 ปีที่มีภาวะพัฒนาการล่าช้ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในประเทศไทยพบว่า ร้อยละ 30 ของจํานวนเด็กในช่วงวัยดังกล่าว มีภาวะพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งล่าช้า โดยความล่าช้านี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสี่ด้านเลยก็เป็นไปได้

ในกรณีที่เด็กมีภาวะพัฒนาการที่ล่าช้า เด็กย่อมจะมีความสามารถในการปรับตัวรับสิ่งต่างๆได้น้อยกว่าเด็กที่มีภาวะพัฒนาการเหมาะสมกับวัย และมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ํากว่าเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ส่งผลให้มีผลการเรียนที่ไม่ดี ตกซ้ำชั้น ถูกมองว่าเป็นปัญหาทางการศึกษา หรือแม้แต่การขาดเรียนบ่อยเพราะมีปัญหาทางสุขภาพที่มากกว่า ทําให้โอกาสที่จะถูกปฎิเสธจากสังคมมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดตัวเด็กเองก็อาจจะปฎิเสธสังคมและปลีกตัวออกไปในที่สุด

แต่จากการผลการศึกษาทางการแพทย์พบว่าการติดตามและกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย  คือเด็กได้มีพัฒนาการตามกระบวนการเป็นไปตามลำดับตั้งแต่แรกเกิด โดยไม่ข้ามขั้นตอน และพัฒนาการนั้นเกิดในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไปนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตให้กับเด็กได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสามปีแรกของชีวิต เพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุด

แนวคิดโครงการ

เราเชื่อมั่นว่าการติดตามและกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยนี้ จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กให้ได้รับโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคนได้อย่างแน่นอน โดยผู้ที่เลี้ยงดูเด็กเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในกระบวนการนี้ เพราะมีความเข้าใจและใกล้ชิดเด็กมากที่สุด

ดังนั้นหากเราสามารถสร้างความเข้าใจ และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับผู้ดูแลเด็ก เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการลดจำนวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ภายใต้แนวคิดว่า “เพื่อพัฒนาการเด็กสมวัย ต้องไม่มีคำว่ารอไปก่อน และสายเกินไป” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลของความสำเร็จได้

เป้าหมายของโครงการ

1.แอพพลิเคชั่นที่สามารถเก็บข้อมูลการติดตามพัฒนาการเด็ก และนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของการ Personalized Content เพื่อให้รองรับการใช้งานที่สะดวกและง่ายต่อผู้ใช้งาน

2.การสร้างความรู้และความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และผู้เลี้ยงดูเด็กมีความเข้าใจถึงความสําคัญของการติดตามพัฒนาการเด็ก โดยไม่ต้องมีคําว่ารอและไม่มีคําว่าสายเกินไป

3.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การทํางานมีการนําแอพพลิเคชั่นไปใช้งานในการติดตามพัฒนาการเด็ก 100%

4.การติดตามและการประเมินผลโครงการที่สามารถวัดผลจํานวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทันทีโดยผู้เลี้ยงดูเด็ก100% ของจํานวนเด็กในพื้นที่การทํางานที่มีภาวะพัฒนาการล่าช้า

5.การขยายผลโครงการให้เข้าถึงอย่างน้อย 80% ของครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดในประเทศไทย

ปัญหา

ภาวะพัฒนาการล่าช้าในเด็ก อาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม รูปแบบการเลี้ยงดู หรือสาเหตุจากการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติไปของตัวเด็กเอง หรือแม้แต่การขาดโอกาสในการได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม

จากการศึกษาเรื่องการรับรู้ถึงความสำคัญของการติดตามพัฒนาการเด็กให้สมวัยในกลุ่มเป้าหมาย เรายังพบอีกว่า

  1. ผู้เลี้ยงดูเด็กยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพัฒนาการสมวัย และยังขาดการเข้าใจถึงบทบาทความสำคัญของผู้ดูแลเด็กที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
  2. ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องการช่องทางในการปรึกษาที่เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย
  3. ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กที่เข้าใจได้ง่าย และต้องการข้อมูลว่าพัฒนาการที่ล่าช้านั้นเป็นอย่างไร

วิธีการแก้ไข

1.พัฒนาเวปแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้ผ่านทางมือถือที่ช่วยให้การติดตามพัฒนาการเด็กสมวัยเป็นเรื่องที่ทําได้ง่าย สะดวก และเชื่อมั่นได้

2.การจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทั้งในการติดตามพัฒนาการการกระตุ้นพัฒนาการเมื่อเกิดการล่าช้า และข้อมูลในการเข้ารับการบําบัดในกรณีที่เด็กมีภาวะพัฒนาการล่าช้า

3.การทํางานร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

4.การจัดการแนะนําการใช้เวปแอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านใช้ในการทํางานร่วมกันกับลูกบ้านที่มีเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ใช้ในทํางานเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสําคัญของการติดตามพัฒนาการให้สมวัยโดยไม่มีคําว่ารอและสายเกินไปสําหรับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วงวัยแรกเกิด ถึง 3 ปี

ผลกระทบทางสังคม

จากการศึกษาพบว่าพัฒนาการของเด็กในช่วงแรกเกิดถึง 3 ขวบปีนั้น หากมีมาตรการช่วยกระตุ้นอย่างถูกวิธี จะส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย หรือมีพัฒนาการที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ภายใต้การแนะนําและเครื่องมือที่เหมาะสม ผู้เลี้ยงดูเด็กจะได้เข้าใจและเรียนรู้วิธีการและความสําคัญของการติดตามพัฒนาการเด็ก และรู้วิธีในการสังเกตพัฒนาการที่ล่าช้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีคําว่ารอ และไม่มีคําว่าสายเกินไป เพราะผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นผู้ที่มีความสําคัญและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเข้าใจเด็กมากทีสุดในกระบวนการนี้

แผนความยั่งยืน

1.ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความเข้าใจถึงบทบาทความสําคัญของตนเองต่อพัฒนาการเด็กที่ดูแล

2.ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้และความเข้าใจถึงความสําคัญของการติดตามพัมนาการเด็กและรู้วิธีในการสังเกตพัฒนาการที่ล่าช้าและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กเมื่อมีภาวะพัฒนาการล่าช้า

3.ในกรณีที่เด็กยังมีพัฒนาการล่าช้าหลังจากได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยผู้เลี้ยงดูเด็กแล้ว

3.1ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้และความเข้าใจถึงขึ้นตอนในการเข้ารับการบําบัดจากสถานพยาบาลใกล้บ้านและวิธีการในการสื่อสารกับเจ้าหน้าทางการแพทย์ถึงความกังวลใจของตนเอง รวมทั้งมีข้อมูลในการติดตามพัฒนาการเด็กและวิธีการกระตุ้นพัฒนาการที่ได้ทําไปแล้ว เป็นข้อมูลประกอบในการเข้ารับการบําบัดจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

3.2 บันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ผู้เลี้ยงดูเด็กจะได้จัดเตรียมให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้รับข้อมูลพัฒนาการเด็กที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่สุด

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : โครงการนำร่อง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below