Last Updated on 14 มกราคม 2021
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 14 มกราคม 2021

เด็กออกกลางคัน เป็นปัญหาปลายเหตุเมื่อเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้ว คล้ายกับระบบการศึกษากระแสหลักมองว่าเป็นเนื้อร้ายในร่างกายที่ต้องตัดทิ้ง ซึ่งก่อนจะปล่อยให้เด็กกลายเป็นเนื้อร้าย ทำไมเราไม่รักษากันตั้งแต่มันเริ่มอักเสบ ครูประจำชั้นย่อมรู้ดีว่านักเรียนคนไหนคือกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคัน มาเรียนบ้างไม่มาบ้าง ติดศูนย์เยอะมีเกณฑ์ว่าจะไม่มาเรียน กลายเป็นเด็กแขวนลอย (ชื่ออยู่ในโรงเรียน แต่ไม่มาเรียนแล้ว) และยกระดับเป็นเด็กออกกลางคันในที่สุด

CYF (Creative-Youth-Freedom) Learning center มองว่าการแก้ปัญหาเรื่องเด็กออกกลางคันที่ตรงจุดที่สุดคือ การทำให้เด็กไม่ออกกลางคัน หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ควรบูรณาการการจัดการเรียนร่วมกัน เพื่ออำนวยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ

ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ สถานศึกษาโดยองค์กรเอกชน มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดจัดการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กำลังพัฒนา “หลักสูตรเด็กนอกกรอบ” ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาใน จ.นครพนม โดยชวนเด็กเสี่ยงออกกลางคันในโรงเรียนมาออกแบบโรงเรียนในฝันของเด็กนอกกรอบ

? เรียนผ่านมือถือ

? เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

? เห็นเลเวล(เกรด) และด่านตัวชี้วัด 8 วิชา

? เรียน = เล่น :อัพเลเวล ผ่านด่าน

? เนื้อหาเปิดกว้างในโลกออนไลน์

? เลเวล 1 :ตอบคำถามผ่าน

? เลเวล 2-3 :ห้องอัพเลเวล โชว์ของ คอมเม้นเก็บไอเท็ม

? เลเวล 4 : ตั้งกระทู้โชว์ผลงานนวัตกรรม

? เก็บด่านตัวชี้วัดครบ = เรียนจบได้วุฒิการศึกษา

? …………………… ฯลฯ มาร่วมออกแบบกัน

0

ที่มาโครงการ

CYF มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาการศึกษาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน โดยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสถานศึกษา ในรูปแบบ “ศูนย์การเรียน” การศึกษามาตรา 12 เป็นระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555 เมื่อกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานออกมา CYF เล็งเห็นโอกาสของกฎหมายนี้ เป็นการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้ภาคประชาชน โดยยืดหยุ่นทั้งหลักสูตร ครู รูปแบบ สถานที่ การแต่งกาย และการวัดประเมินผล ซึ่ง CYF ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยพ่านสร้างการศึกษาที่จัดการโดยองค์กรชุมชน 100% ได้อย่างเป็นรูปธรรม ( ติดตาม https://www.youtube.com/watch?v=L6RJaijiF-I&t=46s )

ดังนั้น ในปี 2562 CYF จึงมาทำสถานศึกษาของตนเอง ชื่อว่าศูนย์การเรียน CYF เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมใหม่ ประสบการณ์จัดการศึกษาในศูนย์การเรียน เรายังพบเด็กออกกลางคันที่แม้จะมีการหลักสูตรที่ยืดหยุ่นก็ยังมีเด็กออกกลางคันได้ เพราะเด็กต่างมีความหลากหลาย มิติทางจิตใจที่ต่างกัน และความสนใจเฉพาะของตนเอง  CYF จึงมาเน้นที่การสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นรายบุคคล โดยให้เด็กเป็นครู เป็นผู้เลือกเนื้อหาการเรียนของตนเอง ซึ่งโฟกัสไปที่เด็กแขวนลอย และเด็กเสี่ยงออกกลางคัน

 

แนวคิดโครงการ

ผู้เรียนเป็นเจ้าของการศึกษาของตนเอง เป็นครูผู้ออกแบบเลือกสื่อ(youtube facebook pinterest twitter ฯลฯ) เรียนรู้และวัดประเมินผลกับกลุ่ม โดยมี Application ที่คอยเทียบโอน ประมวลผล เก็บแต้มตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง ที่ผู้เรียนจะเห็นผลการเรียนรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันก็เห็นความถนัดของตนเองผ่าน App ซึ่ง App คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถสร้างกระทู้นวัตกรรมโชว์ผลงานการเรียนรู้ของตนเอง และแมชต์คนที่สนใจเรื่องเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันได้ทางออนไลน์และออฟไลน์

เป้าหมายของโครงการ

ปีการศึกษา 2563 เทอมที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน)

  • เข้าถึง (insight) กลุ่มเด็กแขวนลอย และเด็กเสี่ยงออกกลางคัน
  • เด็กแขวนลอย และเด็กเสี่ยงออกกลางคันทดลองเรียนโรงเรียนมือถือ โมเดล 1
  • เกิดไอเดียในการออกแบบโรงเรียนในฝันของเด็กนอกกรอบ
  • โรงเรียนในฝันของเด็กนอกกรอบ ใช้รูปแบบ PBL : Project based learning โดยยังยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางที่รับรองวุฒิการศึกษาได้
  • เด็กแขวนลอย และเด็กเสี่ยงออกกลางคัน มากกว่า 50 % จบการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน โดยไม่กลางเป็นเด็กออกกลางคัน

 

ปัญหา

เด็กแขวนลอย และเด็กเสี่ยงออกกลางคัน ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มักเป็นเรื่องที่ถูกปิดบังจากโรงเรียน เพราะเป็นกฎหมายว่าเด็กต้องจบการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น โรงเรียนต้องพยายามให้เด็กจบการศึกษาภาคบังคับให้ได้ โดยไม่ปล่อยให้หลุดกลางคัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง กับหลักสูตรแกนกลางที่แข็งตัว ที่ไม่อำนวยการเรียนรู้ให้เด็กอย่างยืดหยุ่นเป็นรายบุคคล

วิธีการแก้ไข

สร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในการทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเด็กนอกระบบเป็นเครือข่ายเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานการศึกษาภาครัฐที่มีทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพ และครูผู้อยู่หน้างานกับเด็กแขวนลอย และเด็กเสี่ยงออกกลางคัน อยู่แล้ว ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานล่าช้าด้วยลำดับขั้นที่ซับซ้อน แต่จะมั่นคงและยั่งยืนหากหน่วยงานภาครัฐรับรองหลักสูตรเด็กนอกระบบที่มีผลต่อการมอบวุฒิการศึกษาภาคบังคับได้จริง

 

ผลกระทบทางสังคม

เกิด โมเดลโรงเรียนในฝันของเด็กนอกกรอบ ที่แก้ปัญหาไม่ให้เด็กออกกลางคัน ทำให้สังคมต้องตั้งคำถามกับการปรับตัวและพัฒนาระบบการศึกษากระแสหลักให้สอดคล้องกับยุคสมัย New Normal

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : นครพนม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below