ที่มาโครงการ

ทีมรวมตัวกันเนื่องจากเห็นประเด็นปัญหาการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งให้ความสำคัญกับผู้เรียน แต่ยังไม่สามารถสร้างหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตขึ้นมาได้  ส่งผลให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนชุมชน มองไม่เห็นเป้าหมายรว่มของการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน

 

แนวคิดโครงการ

  • สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจำเป็นสำหรับสกัดสถานะปัจจุบัน ความต้องการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทุนทางสังคม เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมในการจัดการศึกษาระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน
  • สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับผู้เรียนในบริบทต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

  1. สร้างเครื่องมือในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับชุมชน โดยเป็นการจัดทำร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
  2. ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนเอง (ในระดับชุมชนและระดับจังหวัด)
  3. ครูมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. นักเรียนสามารถเรียนรู้ในสถานศึกษาตามความต้องการของตนเอง ครอบครัว และสังคม

ปัญหา

ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน ขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ทุนทางสังคม มีข้อจำกัดในการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายการศึกษาสำหรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต

นักเรียนและผู้ปกครองขาดการมองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในระบบ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการเงิน และวิถีชีวิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

นักเรียนที่ครอบครัวยากจน (รายได้ต่ำกลุ่ม 20% ล่างสุดของประเทศ) มีปริมาณการเรียนต่อต่ำมาก โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยเพียง 5%

ครูขาดความสามารถ (หลักการ แนวคิด เครื่องมือ) ที่จะใช้ในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของส่วนกลาง  และความจำเป็นของพื้นที่

หน่วยงานภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ขาดพื้นที่ในการเชื่อมต่อกับกลุ่มคนหรือองค์กรอื่น เพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

วิธีการแก้ไข

สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับนำมาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้เป็นทรัพยากรต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและมีความหมายกับชีวิต  โดยเครื่องมือชิ้นนี้จะทำหน้าที่เสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในอีกทางหนึ่ง

 

 

ผลกระทบทางสังคม

  • ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน มีเครื่องมือขาดสำหรับวิเคราะห์ทุนทางสังคม และกำหนดเป้าหมายการศึกษาร่วมกัน
  • ครูมีข้อมูลใช้ในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ สามารถตอบโจทย์นโยบายรัฐและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
  • หน่วยงานภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคธุรกิจ มีโอกาสได้ระดมข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร, พังงา, อุดรธานี, หนองบัวลำภู

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ