Last Updated on 22 มกราคม 2564
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 1 มกราคม 2564

ที่มาโครงการ

กลุ่มคลองเตยดีจัง (Musicsharing) เกิดจากกลุ่มอาสาสมัครนักดนตรีที่รวมตัวกัน เริ่มจากการเปิดขอรับบริจาคเครื่องดนตรี และสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส  เช่น เด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดน  เด็กชาติพันธ์  เด็กในพื้นที่สลัมอื่นๆ มีพื้นที่ดำเนินการหลักอยู่ที่ชุมชนโรงหมู คลองเตย   ใช้กระบวนการดนตรีและศิลปะในการพัฒนาเยาวชน

ได้มีการสอนดนตรีและศิลปะ  ทำกิจกรรมในในชุมชนคลองเตยมาต่อเนื่อง ทำให้เห็นเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และเด็กๆภายในชุมชน มีปัญหาเรื่องการไปโรงเรียน ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัว  แรงจูงใจส่วนตัวของเด็กต่อการไปโรงเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ตอบโจทย์  ไม่สอดคล้อง ไม่สนับสุนนเด็กมากพอ (จากการที่ได้พูดคุยกับเด็ก)  เหล่านี้ล้วนมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างทางการศึกษา  และปัญหาจากชุมชนที่ซับซ้อน เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ ทำให้เด็กๆได้รับการศึกษาไม่ทั่วถึง มีประสิทธิภาพไม่มากพอ ไม่สอดคล้องกับเด็ก ทำให้เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน ไม่เรียนต่อ และมีความเสี่ยงในการออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ทางกลุ่มคลองเตยดีจังมีความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ควรได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน  จึงได้เริ่มภารกิจในการจัดทำหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชนคลองเตย และมีแผนจัดตั้งศูนย์การเรียนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถออกวุฒิการศึกษาให้เด็กได้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา 12  เพื่อรองรับเด็กที่ออกจากระบบการศึกษา

แนวคิดโครงการ

เด็กที่ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้ว เพียงแค่เราต้องมีการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละพื้นที่ และความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย พร้อมกับการมีโค้ช (ครู) เป็นคนให้คำปรึกษา  แนะแนวทางในการดำรงชีวิต โดยไม่ตัดสินเด็ก มีความเคารพซึ่งกันและกัน  การให้อิสระต่อเด็กพร้อมกับการมีกติกา ขอบเขตในการอยู่ร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

1.หลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย   พัฒนาทักษะชีวิต (ความคิด  อารมณ์  สังคม) และเสริมทักษะและความรู้

2.ครูประจำหลักสูตรที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย สามารถออกแบบ จัดกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร มีแนวโน้มที่จะสอนอย่างต่อเนื่อง

3.ระบบการรองรับ และการพัฒนาครูในแต่ละระดับ

ปัญหา

เด็กและเยาวชน อยู่ในช่วงวัยของการศึกษาหาความรู้ ในระบบการศึกษาไทย มีเด็กที่อยู่ภายในระบบการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือในรูปแบบศูนย์การเรียน กลุ่มบ้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเด็กและเยาวชนอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา หรือต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน จะด้วยปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ฯลฯ เด็กกลุ่มนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ มีโอกาสที่จะเลือกทางเดินผิดพลาดเพื่อความอยู่รอดของชีวิต และมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงจรของยาเสพติด การขายบริการทางเพศ และอาชญากรรม

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เด็กเยาวชนในคลองเตยได้รับผลกระทบ  เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา  ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ใช้ชีวิตอย่างไม่มีจุดหมาย  และเข้าสู่วงอโคจรในท้ายที่สุด

ทีมคลองเตยดีจังเห็นว่า จัดตั้งศูนย์การเรียนและการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เฉพาะและเหมาะสมกับเด็กคลองเตย และการมีครูที่ให้ความรู้และเป็นปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่อง จะช่วยรองรับเด็กที่ออกจากระบบการศึกษา เข้าสู่การดูแลแนะนำให้เด็กสามารถใช้ชีวิต รับผิดชอบตัวเองได้ในสังคม

วิธีการแก้ไข

1.พัฒนาครู  ทำความเข้าใจ สร้างเป้าหมาย workshop ครูเพื่อเป็นโค้ชสำหรับเด็ก ฯลฯ

2.พัฒนาหลักสูตร เครื่องมือและกระบวนการเรียนการสอน ตามแต่ละช่วงวัย พัฒนาทักษะชีวิต  พัฒนาทักษะอาขีพ

3.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียน เพื่อรองรับเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา

4.ประสานงานสร้างเครือข่ายในการทำงาน ออกแบบระบบสำหรับครูอาสาสมัครภายนอก

ผลกระทบทางสังคม

มีแนวทางหลักสูตรการเรียนการสอนที่เด็กเยาวชนมีทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่น จัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ และเชื่อมโยงและอยู่ร่วมในสังคมได้  เคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน  มีอิสระทางความคิด  รักษากติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม  ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้สังคมมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับเด็กในแต่ละพื้นที่

 

 

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

User

Facebook Profile photo
Kitti Meechaikhett

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : เป็นโครงการที่น่าสนใจและอยากร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมแต่ละชุมชน

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below