Last Updated on 25 สิงหาคม 2564
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 18 สิงหาคม 2564

คายะ – ขยะ (KAYA) เป็น Digital Waste Management Platform ที่จะทำให้การคัดแยกขยะเป็นกิจกรรมที่จับต้องได้ ทำได้ทุกคน ผ่านการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะได้รับเเต้มจากการแยกขยะ รวมถึงสามารถนำแต้มที่ได้คัดแยกขยะไปแลกรับสินค้า บริการ และส่วนลดต่างๆ จากร้านค้า Partner Store ของเรา ผ่านระบบ Line Official Account (Line OA)

 

ที่มาโครงการ

โครงการขยะแลกแต้มกับน้องคายะ หรือ คายะ ขยะ เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการไม่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ทั้งปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะฝังกลบ ฝุ่นควัน PM 2.5 และ PM 10 ที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ อย่างไม่ถูกต้อง รวมไปถึงปัญหามลพิษทางน้ำ และขยะทะเล โดยเราต้องการนำเทคโนโลยี เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยสร้างเครื่องมือ Digital Tool เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

แนวคิดโครงการ

“การคัดแยกขยะ = New Normal”

นี่คือวิสัยทัศน์ในการพัฒนา Digital Waste Management Platform โดยเราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยั่น คือการสร้าง Mindset และพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราเริ่มจากการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องผ่านการสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเราจะใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างพฤติกรรม โดยใช้ Line Official เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารพร้อมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับผู้ใช้งาน รวมไปถึงการใช้ระบบแยกแลกแต้ม เพื่อนำมาแลกเป็นสินค้า บริการ และส่วนลดของร้านค้า Partner Store ซึ่งจะเป็นระบบที่สำคัญที่จะจูงใจผู้ใช้ให้เกิดการสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

เป้าหมายของโครงการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบ Kaya จำนวน 10 % ให้มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง โดยมีเกณฑ์วัดผลคือการแยกขยะผ่านระบบ KAYA อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

ปัญหา

ผู้คนโดยส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้เรื่องปัญหาขยะ และมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการแยกขยะอยู่แล้ว แต่มีเพียงส่วนน้อยที่นำความรู้เหล่านั้นไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันเนื่องจากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดแรงจูงใจ และคิดว่าการคัดแยกขยะอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

วิธีการแก้ไข

  • การจัดทำ Line Official Account เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และการเปลี่ยนพฤติกรรม
  • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะผ่านระบบ KAYA Dictionary ที่มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ เช่น วิธีการแยก ปลายทางของขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
  • สร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะผ่านการแลกรับแต้มทุกครั้งในการคัดแยกขยะ เพื่อนำแต้มไปแลกเป็นสินค้า บริการ และส่วนลดของร้าน Partner Store

ผลกระทบทางสังคม

เนื่องจากเราใช้ช่องทาง Line Official Account เป็นหลัก ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งาน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขยายกลุ่มผู้ใช้งาน และทำให้เกิดการสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นอกว่าเราจะมองว่าการคัดแยกขยะจะเป็น New Normal แล้วนั้น เรายังต้องการทำให้การคัดแยกขยะเป็น Now Normal ที่สามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีผ่าน Digital and Practical Waste Management Platform การคัดแยกขยะประเภทจับต้องได้ ทำได้ทุกคน

แผนความยั่งยืน

  • สร้าง Community ของกลุ่มผู้ใช้งานผ่านการเข้าไปเสนอโครงการร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะในองค์กรของ หรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
  • หาแนวร่วม Partner Store เพื่อเพิ่มความหลายหลายของสินค้าและบริการในระบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมในการคัดแยกขยะ 
  • สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหาขยะ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานระบบ KAYA อย่างต่อเนื่อง ผ่าน Line Officaial Account

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

User

Facebook Profile photo
pangjai

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

User

Facebook Profile photo
pangjai

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

User

Facebook Profile photo
pangjai

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

User

Facebook Profile photo
pangjai

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

กรุณาแจ้งเหตุผลของคุณที่ต้องการเข้าร่วมโปรเจกต์ ?

คำตอบ : ต้องการดูแนวคิด ร่วมพัฒนา และนำไปขยายผลต่อ

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below