Last Updated on 27 สิงหาคม 2564
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 14 สิงหาคม 2564
โครงการเสริมพลังบวก สร้างคุณค่าให้น้องไร้บ้าน ผ่านกิจกรรมศิลปะบำบัดและต่อมมวยต้านยาเสพย์ติด

ที่มาโครงการ

ผ่านงานอาสาที่เคยทำกิจกรรมกับน้องไร้บ้าน พวกเราจึงอยากเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้น้องไร้บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น

แนวคิดโครงการ

ใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดเยียวยาน้องที่จิตใจบอบช้ำการขายบริการและต่อยมวยให้น้องลดหรือเลิกการเสพย์ยา และกลับมาสนใจเรียน กศน มากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เราอยากเยียวยาน้องๆกลุ่มนี้มีมุมมองต่อการศึกษาที่ดีขึ้น

ปัญหา

น้องไร้บ้านรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าและมองไม่เห็นประโยชน์ของการศึกษา

วิธีการแก้ไข

ต้องการช่วยเปลี่ยนกระบวนการคิด และแก้ปัญหาสภาพจิตใจของน้องๆ

ผลกระทบทางสังคม

อยากให้น้องไร้บ้านได้รับการศึกษาและมีชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเลิกเสพย์ยาและขายบริการ

แผนความยั่งยืน

พยายามใช้กิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจของน้องๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวและไม่ปิดกั้นตัวเอง

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

Coach

School Team

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ