Last Updated on 6 สิงหาคม 2564
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 31 สิงหาคม 2564
 • Project content คำอธิบายโครงการ
  • โครงการเถา-เถาเป็นที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานทุกคนที่ชอบสั่งอาหารเดลิเวอรี่ให้หันมาสั่งจากร้านอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ เพื่อลดขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนกับเศษอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

ที่มาโครงการ

 • Background ที่มาโครงการ
  • เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะของบริษัท แต่ไม่สามารถเริ่มทำได้อย่างจริงจัง เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

แนวคิดโครงการ

 • Idea แนวคิดโครงการ
  • “จะดีกว่าไหมถ้าพนักงานไม่ต้องแยกขยะ  แต่ลดการสร้างขยะแทน” โดยสร้างระบบสนับสนุนให้พนักงานเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วทิ้ง (Single-Use Plastic) มาเป็นบรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียนผ่านโครงการเถา-เถา โครงการจำลองระบบสั่งอาหารแบบ Eco-Friendly พร้อมการติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติที่ออฟฟิศ โดยทีมงาน Wastelander ผู้ริเริ่มโครงการจะเป็นผู้คัดสรรเว็บแพลตฟอร์ม ร้านอาหารที่นำเสนอบริการ Delivery แบบใช้ภาชนะที่หมุนเวียนได้มาโปรโมทและนำเสนอแก่ พนักงานในบริษัท Alianz Ayudhyu ในรูปแบบสื่อรณรงค์ เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งอาหาร โดยมีของรางวัลเป็นภาชนะใส่อาหารแบบ reuseable เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในสร้างพฤติกรรมการสั่งอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต  

เป้าหมายของโครงการ

 • Goal เป้าหมายของโครงการ
  • พนักงาน Allianz Ayudhya ลดการใช้ Single Use Plastic

ปัญหา

 • Problem ปัญหาสังคมที่แก้
  • สถานการณ์โควิด-19 ระลอกสามที่เกิดขึ้นทำให้พนักงานจำนวนมากถึง 60-70%จำเป็นที่จะต้องงดเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศ แต่ยังคงมีพนักงานกลุ่มเล็กๆอีกจำนวนหนึ่งยังคงต้องเข้ามาทำงานอยู่เป็นประจำซึ่งเผชิญกับข้อจำกัดในการเลือกซื้ออาหารกลางวันเข้ามาบริโภคภายในอาคาร จึงจำต้องสั่งอาหาร Delivery แทน ซึ่งการสั่งอาหาร Delivery ทั่วไปสร้างขยะพลาสติกต่อหนึ่งมื้อไม่ต่ำกว่า 4 ชิ้น และการที่พนักงานยังคงไม่เข้าใจการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป็นผลให้ขยะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องถึงแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าช่วงที่พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศได้ก็ตาม

วิธีการแก้ไข

 • Solution วิธีการแก้ไขปัญหา
  • โครงการเถา-เถา เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานในบริษัทสามารถสั่งอาหารมารับประทานได้อย่างสะดวก ผ่านระบบสั่งอาหารออนไลน์กับร้านอาหารที่เน้นการใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแทนบรรจุภัณฑ์แบบ Single Use Plastic เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทมีพฤติกรรมการสั่งอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

ผลกระทบทางสังคม

 • Social Impact ผลกระทบทางสังคม
  • พนักงานมีแนวโน้มการใช้ single use plastic ลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • ปริมาณขยะพลาสติกจากการสั่งอาหารกลางวันของพนักงานลดลง
  • ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถมีรายได้ในช่วงโควิด

แผนความยั่งยืน

 • Sustainability model แผนความยั่งยืน
  • ทีม Wastelander จะพยายามหา Practice ที่ใช้คนน้อยที่สุด ด้วยการใช้ระบบแทนที่คน โดยฝั่งไม่จำเป็นจะต้องใช้คนเพิ่มจากทางบริษัท (อาจจะขอความร่วมมือ หรือจ้างแม่บ้านเพิ่มขึ้นในส่วนของการจัดการออร์เดอร์ หรือเรียกเก็บคืนบรรจุภัณฑ์) ส่วนฝั่งจัดการอาหาร เราจะประสานงานกับผู้นำชุมชน ให้เป็นตัวกลางในการดูแลฝั่งอาหาร / ภาชนะ / ขนส่ง โดยเขาได้ % จากยอดขาย
  • Last update on อัพเดทโครงการล่าสุดเมื่อไหร่
   • 6 ส.ค.2564

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : บริเวณที่พนักงานทานอาหาร และบริเวณที่ล้างภาชนะ

เว็บไซต์ : -

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ