Career ผัด คือทีมงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของครูในโครงการ Teach For Thailand โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ และประสบการณ์ของนักเรียนในต่างจังหวัด

ที่มาโครงการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้คำนวณตัวเลขเยาวชนที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาภายในสิ้นปีการศึกษา 2564 ไว้ว่าจะมีจำนวนมากถึง 65,000 คน โดยมีสาเหตุจากภาวะยากจนเฉียบพลันและสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เยาวชนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาส่งผลกระทบให้พวกเขาขาดความสามารถ (capacity) ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) นำไปสู่โอกาสในการทำงานที่น้อยลง การถูกแทนที่ด้วยแรงงานมีฝีมือและต่างชาติ หรือการถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรในอนาคต ซึ่งจะทำให้ประเทศขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

เราสังเกตว่ามีนักเรียนหลายคนที่อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาทุกปีเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับทุนทรัพย์ทางการศึกษา ซึ่งหากไม่ดำเนินการช่วยเหลือเยาวชนเหล่านี้ การขาดทักษะที่จะช่วยสร้างรายได้แก่พวกเขาในอนาคตรวมไปถึงโอกาสในการฝึกทักษะดังกล่าวจะกลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดแรงงานขาดทักษะและความรู้ ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นในตลาดแรงงานที่ผันผวนของยุคสมัยปัจจุบันได้ 

การที่เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงทุนทรัพย์ทางการศึกษาและได้รับโอกาสฝึกทักษะอาชีพ จะส่งผลให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและช่วยให้กระแสเงินในการจ้างงานไม่ไหลออกนอกประเทศ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยนั่นเอง

แนวคิดโครงการ

Young ออนไลน์เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชน โดยจะรวบรวมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาที่มีความต้องการพัฒนาตนเอง มาฝึกทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ได้แก่ ทักษะการพูดและการสื่อสาร ทักษะการทำการตลาดออนไลน์ และทักษะการผลิตสื่อ และทักษะที่ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ การทำงานเป็นทีม (collaboration) การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) และการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) ผ่านการจัดกิจกรรม workshop แบบออนไลน์ รวมกับการนำทักษะไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตน ภายใต้การติดตามดูแลของพี่เลี้ยงอาสาและทีมผู้จัด โดยการฝึกทักษะการทำงานดังกล่าวนอกจากจะช่วยติดอาวุธทักษะแก่เยาวชนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ของเยาวชน ทำให้พวกเขาสามารถหาทุนทรัพย์มาสนับสนุนการเรียนของตนเองได้

โดยระหว่างการปฏิบัติจริงนั้น เยาวชนผู้ผ่านการฝึกทักษะจะเข้าไปทำงานกับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีความต้องการทักษะของพวกเขา (เช่น ใช้ทักษะการผลิตสื่อของเยาวชนเพื่อสื่อสารผลิตภัณฑ์ และขยายตลาดสู่ออนไลน์) ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันไปในเวลาเดียวกัน

สุดท้าย การรวบรวมเยาวชนมาร่วมกิจกรรมจะช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนที่กำลังประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน สนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านการอบรมและการปฏิบัติงานจริงกับผู้ประกอบการในพื้นที่ และเป็นการเสริมแรงทางบวกท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งเครือข่ายเยาวชนนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาไม่เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษาอีกต่อไป

 

เป้าหมายของโครงการ

  1. การสร้างรายได้
    ภายในระยะเวลา 2 เดือน โครงการ Young ออนไลน์ มีเป้าหมายให้เยาวชนผู้เข้าร่วมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) สำหรับ 1 ปีการศึกษา ได้ (จำนวนเงินตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี ขัอมูลสถิติจาก กสศ.)
  2. การสร้างทักษะ
    ภายในระยะเวลา 2 เดือน โครงการ Young ออนไลน์ สามารถสร้างทักษะอาชีพแก่เยาวชนผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการตลาด และทักษะการสร้างสื่อ ผ่านการจัดกิจกรรมออนไลน์และการให้โอกาสการฝึกทักษะแก่เยาวชน
  3. ความยั่งยืน
    ภายในระยะเวลา 2 เดือน โครงการ Young ออนไลน์ตั้งใจที่จะสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการพัฒนาตนเองแก่เยาวชนผู้เข้าร่วม เพื่อให้เยาวชนมองเห็นความสำคัญของการศึกษาและมีแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ ทักษะ และโอกาสเข้าหาตัว

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : นครปฐมและสมุทรปราการ

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Careerphad

Coach

visanu-kult

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below