โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , ,

Login to Join Project
Last Updated on 20 ตุลาคม 2564
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 8 ตุลาคม 2564

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ 2 รูปแบบกล่าวคือ
1.การเตรียมพร้อมเด็กสู่การเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุภาพ สำหรับเด็กอายุ 8-15 ปี โดยการ
1.1 กิจกรรมโรงเรียนวันเสาร์ สอนภาษาอังกฤษ และเสริมทักษะการเข้าสังคม การใช้ชีวิต
1.2 กิจกรรมแข่งกีฬา (E-sport)
2.การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็ง นำไปสู่การมีส่วนร่วมออกแบบชุมชน สำหรับเยาวชนอายุ 16-22 ปี โดยการ
2.1 กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพ
2.2 กิจกรรมทริปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เจอะเพื่อนนอกหมู่บ้าน เปิดมุมมอง
กิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้
1.เด็กเยาวชนได้เกิดทักษะชีวิตที่เหมาะสม
2.มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3.เกิดกองทุนเด็กเยาวชนของหมู่บ้านหนองตอง (เกิดความยั่งยืน)
4.เกิดเครือยข่ายเด็กเยาวชนระว่างชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆในพื้นที่
5.พื้นให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ทุกๆคนมีตัวตน มีส่วนร่วม และได้รับการปกป้องคุ้มครอง

ที่มาโครงการ

โครงการของกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง เกิดขึ้นจากปัญหาของเด็กเยาวชนในชุมชนกล่าว 1.เยาวชนอายุระหว่าง 16-22 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนต่อ กล่างคือไม่จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) ส่วนมากร้อยละ 70% จบเพียงแค่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ม.3) จึงไม่สามารถหาอาชีพประกอบ หรือไม่มีความสามารถเพียงพอตามที่ตลาดแรงงานต้องการ จึงส่งผลให้ขาดอาชีพ และขาดรายได้ อีกทั้งช่วงปิดภาคเรียน ทำให้เยาวชนว่างงาน ส่งผลให้เกิดรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น จึงสนใจ อยากหารายได้เพิ่มเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของครอบครัว จึงได้รวมกลุ่มเพื่อหารายได้เสริม และจะได้นำเงินบางส่วนไปเป็นต้นทุนหรือกองทุนสำหรับกลุ่ม เพื่อต่อยอดและพัฒนาต่อไป และ 2.เด็กช่วงอายุ 8-15 ปี ยังขาดความรู้เรืองทักษะภาษาอังกฤษ และช่วงวันหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ เด็กๆมีเวลาว่างและมีแนวโน้ม เริ่มเข้าสู่วงวรของการเสพสารเสพติด เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพยาเสพติด เป็นต้น จึงได้หาครูสอนภาษา และสอนเรื่องคุณธรรมและมีจริยธรรม เพราะเราเชื่อว่าหากชี้แนะ หากเราสอนเรื่องดังกล่าวไปแล้วนั้น จะสามารถสร้างทางเลือกให้เด็กๆในชุมชนได้

แนวคิดโครงการ

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ 2 รูปแบบกล่าวคือ
1.การเตรียมพร้อมเด็กสู่การเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุภาพ สำหรับเด็กอายุ 8-15 ปี โดยการ
1.1 กิจกรรมโรงเรียนวันเสาร์ สอนภาษาอังกฤษ และเสริมทักษะการเข้าสังคม การใช้ชีวิต
1.2 กิจกรรมแข่งกีฬา (E-sport)
2.การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็ง นำไปสู่การมีส่วนร่วมออกแบบชุมชน สำหรับเยาวชนอายุ 16-22 ปี โดยการ
2.1 กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพ
2.2 กิจกรรมทริปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เจอะเพื่อนนอกหมู่บ้าน เปิดมุมมอง
กิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้
1.เด็กเยาวชนได้เกิดทักษะชีวิตที่เหมาะสม
2.มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3.เกิดกองทุนเด็กเยาวชนของหมู่บ้านหนองตอง (เกิดความยั่งยืน)
4.เกิดเครือยข่ายเด็กเยาวชนระว่างชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆในพื้นที่
5.พื้นให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ทุกๆคนมีตัวตน มีส่วนร่วม และได้รับการปกป้องคุ้มครอง

เพราะหากชุมชนบ้านหนองตอง เกิดพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนแล้ว จะช่วยแก้ไข ลดปัญหาของเด็กเยาวได้ ร่วมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ณ ตอนนี้ เช่น

1.ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรม

2.ปัญหาผู้นำขาดความรับผิดชอบต่อลูกบ้าน และชุมชนของตนเอง

3.ปัญหาการดื่มสุรา การเสพยาเสพติด

4.ปัญหาพื้นที่ทำกิน ปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ

5.ปัญหาเรื่องป่าไม้

6.ปัญหาเด็กเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

7.ปัญหาเรื่องการขาดรายได้ของคนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

เด็กช่วงอายุ 8-15 ปี

1.เกิดทักษะการเข้าสังคม เช่น กล้าพูด กล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจ เป็นต้น

2.เกิดทักษะภาษาอังกฤษ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น

เยาวชนช่วงอายุ 16- 22 ปี

1. เกิดรายได้ระหว่างเรียน

2.มีมุม/เกิดมุมเรื่องการประกอบอาชีพทางเลือกที่ดีขึ้น

3.เกิดกองทุนสำหรับเยาวชนไว้เป็นต้นทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพในรุ่นต่อๆไป

4.เกิดเครือข่ายเด็กเยาวชนในชุมชน

……เพื่อเกิดพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนหนองตอง…

ปัญหา

เนื่องจากเยาวชน ในชุมชนบ้านหนองตองส่วนใหญ่ 70 % เรียนไม่จบชั้นมมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6) จบแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และขาดรายได้ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ช่วยผู้ปกครองทำสวน ทำไร่ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การแต่งานก่อนวัย ปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัวแตกแยก เป็นต้น และขาดพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมของเด็กเยาวชน เช่น ขาดพื้นที่เล่นกีฬา ลานกิจกรรม ขาดพื้นที่การส่วนร่วมของเด็กเยาวชน และขาดอาชีพ

วิธีการแก้ไข

1.การเตรียมพร้อมเด็กสู่การเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุภาพ สำหรับเด็กอายุ 8-15 ปี โดยการ
1.1 กิจกรรมโรงเรียนวันเสาร์ สอนภาษาอังกฤษ และเสริมทักษะการเข้าสังคม การใช้ชีวิต
1.2 กิจกรรมแข่งกีฬา (E-sport)
2.การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็ง นำไปสู่การมีส่วนร่วมออกแบบชุมชน สำหรับเยาวชนอายุ 16-22 ปี โดยการ
2.1 กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพ
2.2 กิจกรรมทริปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เจอะเพื่อนนอกหมู่บ้าน เปิดมุมมอง
กิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้
1.เด็กเยาวชนได้เกิดทักษะชีวิตที่เหมาะสม
2.มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3.เกิดกองทุนเด็กเยาวชนของหมู่บ้านหนองตอง (เกิดความยั่งยืน)
4.เกิดเครือยข่ายเด็กเยาวชนระว่างชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆในพื้นที่
5.พื้นให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ทุกๆคนมีตัวตน มีส่วนร่วม และได้รับการปกป้องคุ้มครอง

ผลกระทบทางสังคม

1.เกิดพื้นที่แสดงออกสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านหนองตอง

2.คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดการตั้งคำถามเรืองการพัฒนาเด็กเยาวชน

3.เยาวชนเกิดรายได้ เกิดทักษะการประกอบอาชีพ

4.เด็กมีทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

แผนความยั่งยืน

1.เกิดกองทุนสำหรับเด็กเยาวชนในชุมชน

2.เกิดทักษะการประกอบอาชีพที่ติดตัว

3.ขยายเครือข่ายเด็กเยาวชนไปชุมชนอื่นๆ

4.เกิดโครงการสร้างเด็กเยาวชนที่แข็งแรง

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : แม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์ : https://bit.ly/2ZjpWPu

, ,

จับเข่าเล่าเรื่อง (โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง) เดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  กิจกรรมที่ได้วางไว้ในแผ…

puri-varoon

7 ธันวาคม 2021

ตั้งวง (ไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อย เกมมันเล่นไง)

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564 กลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง ได้ร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือเรื่องการจจัดแข่งเกม (ฟีฟาย) …

puri-varoon

9 พฤศจิกายน 2021

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ