Last Updated on 30 ตุลาคม 2564
Project Stage phototyping
Project Status active
Project Started on 1 ตุลาคม 2564

ที่มาโครงการ

Questionary ประกอบด้วยสมาชิกสองคนที่ชอบเรียกตัวเองว่าเด็กหญิงปริมปริม และเด็กชายโปรโปร พวกเราเริ่มต้นจากการนั่งคุยบนม้าโยก เริ่มบทสนทนากันด้วยคำถามกับสิ่งรอบตัว แล้วพบว่าเราสนใจเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านสังคม (soft skill) และ การแก้ปัญหาสังคม แต่เมื่อ “ถาม” ลึกลงไปเรื่อย ๆ ก็พบว่าทั้งสองสิ่งที่เราสนใจ ต่างมีจุดร่วมกันคือ “ทักษะตั้งคำถาม”  การตั้งคำถามธรรมดา ๆ ที่จะกลายไปเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลก 

แนวคิดโครงการ

เราเชื่อว่าการโต้ตอบของคำถามและคำตอบ เป็นอีกการสื่อสารที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยน และประทะสังสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดมุมมองอันหลากหลาย นำไปสู่สิ่งใหม่เพื่อวิวัฒสังคมไปข้างหน้า ประกอบกับสื่อออนไลน์ที่เปิดกว้าง ทำให้เยาวชนสามารถสื่อสารสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และหาความรู้ใหม่ๆผ่านการตั้งคำถามและโต้ตอบบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

Questionary จึงอยากจะสร้างพื้นที่ที่ชวนทุกคนมาฝึกฝนทักษะการตั้งคำถามผ่านปัญหารอบตัว และในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ปัญหาผ่านคำถามเหล่านั้นไปช้า ๆ เพื่อส่งต่อมุมมองที่หลากหลายนั้นสู่สังคม

เป้าหมายของโครงการ

Questionary มีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถด้านสังคม (soft skill) ในเยาวชน ครอบคลุมประเด็นดังนี้

  1. พัฒนาทักษะการตั้งสมมุติฐาน การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล  สรุปความคิดรวบยอด และ การประเมินผลผ่านกระบวนการตั้งคำถาม
  2. พัฒนาทักษะการฟังเชิงรุก
  3. สนับสนุนพื้นที่ปลอดภัย และ ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าตั้งคำถามกับปัญหารอบตัว

ปัญหา

การฝึกฝนการตั้งคำถามถูกบูรณาการณ์ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่ในทางปฎิบัติแล้วการฝึกถามตอบในชั้นเรียนเป็นเสมือนการบังคับให้ต้องถาม และ ตอบโดยที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการกระทำจริง ๆ กระบวนการฝึกฝนแบบข้างต้นนำไปสู่ 3 ประเด็นปัญหาย่อย ดังนี้

  1. คำถามที่ตั้งไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัมนาผู้เรียนเท่าที่ควร
  2. การตั้งคำถามที่ขาดจุดประสงค์ที่ชัดเจน ทำให้ทำให้ผู้ฟังเกิดความสับสน
  3. การตอบคำถามโดยที่ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของคำถามทำให้การร้อยเรียงเรื่องราวที่จะสื่อสารคลุมเครือ และ จับใจความยาก

วิธีการแก้ไข

โครงการจะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการตั้งและตอบคำถามของเยาวชน โดยในตอนนี้มีเราโครงการดังนี้

Questionary ep.1 กิจกรรมที่จะชวนเยาวชนมาพัฒนาทักษะของการวิเคราะห์จุดประสงค์ทั้งของการถามและการตอบ ผ่านปัญหาที่ผู้เข้าร่วมสนใจ ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Active learning) และสังเกตตัวเอง (self-reflection) อีกยังสนับสนุนให้พัฒนาต่อจนเกิดนิสัยของการตั้งคำถามของเยาวชนต่อไป

ผลกระทบทางสังคม

Questionary จะสร้างผลกระทบจากการพัฒนาทักษะของการตั้งคำถามและตอบคำถามในเยาวชน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่หลาหลากหลายดังนี้

  1. ผู้เข้าร่วมเห็นถึงพลังของการตั้งคำถาม กับการแก้ปัญหาสังคม
  2. เกิดการพัฒนาความสามารถด้านสังคม (soft skill) ของผู้เข้าร่วม
  3. เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติต่อปัญหาต่าง ๆ รอบตัว นำไปสู่การลงมือทำ

แผนความยั่งยืน

ใน episode ต่อ ๆ ไปของ Questionary เราตั้งใจจะพัฒนาเยาวชนด้วยการฝึกตั้งคำถามผ่านประเด็นปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในทุก episode  และสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมที่อยากนำมุมมองใหม่ ๆ ที่ได้ค้นพบจากการตั้งคำถามไปต่อยอดในการทำงานและโครงการเพื่อสังคม stay tuned 😉

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

Questionary 3nd month journey 🍒

สวัสดีทุกคนน พวกเรา questionary เอง และแล้วโครงการ questionary ep1 ก็มาถึงวันงานซักที แง – ในเดือนนี้พวกเราวางแผนกันว่าเ…

Korpong

7 มกราคม 2022
, ,

Questionary 2nd month journey 🍒

สวัสดีทุกคนน พวกเรา questionary กลับมาอีกแล้ววว ใช่แล้วเรายังไม่ตาย เรายังมีลมหายใจจ วันนี้ก็ครบรอบ 2 เดือนที่เราเริ่มต้…

Korpong

2 ธันวาคม 2021

Questionary 1st month journey 🍒

สวัสดีทุกคนน พวกเรา questionary เอง วันนี้ก็ครบรอบ 1 เดือนที่เราเริ่มต้นกันมาเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์การทำงานของพวกเราเผื…

Korpong

30 ตุลาคม 2021

Member

cbp

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below