Saturday School เป็นพื้นที่สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการพัฒนาอนาคตของชาติ เริ่มจากกระจายการศึกษาที่มีคุณภาพให้ไปถึงเด็กไทยทุกคน

ที่มาโครงการ:

Saturday School ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 จากการ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจในการ เรียนรู้ให้แก่เด็กและการพัฒนาเด็กที่มากไปกว่าการเรียนในช้ันเรียนของ นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร หรือ ครูยีราฟ คุณครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ภายใต้โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ของมูลนิธิ Teach For Thailand โดยมุ่งหวังที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในวันเสาร์สำหรับพัฒนาทักษะชีวิตและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเด็กมากขึ้น

ปัญหา:

ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยเริ่มเป็นที่รู้กันสำหรับคนในประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อคนรู้ปัญหาแล้วไม่รู้ว่าตนเองจะทำอย่างไรเพื่อช่วยทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น
วิธีการแก้ไข:
สร้างช่องทางและกระบวนการเปิดโอกาสให้คนจากภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น
  1. การเริ่มนำตนเองเข้ามามีส่วนร่วม – Saturday School เปิดช่องทางเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้คนในสังคมมาร่วมอาสาสมัครในทักษะความสามารถที่ตนเองสนใจเข้ามาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเด็กในระดับบุคคล
  2. การเข้ามาเป็นทีมงานในการบริหารงานอาสาสมัคร – Saturday School เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัคร มาพัฒนาตนเองผ่านการเป็นผู้นำในแต่ละส่วนของโครงการหรือองค์กรภายใต้ Saturday School
  3. การขับเคลื่อนเชิงระบบและเครือข่าย – Saturday School ต่อยอดการเป็นระดับบริหารงานในแต่ละส่วนของ Saturday School เชื่อมต่อกับระบบการเปลี่ยนแปลงในภาพระหว่างองค์กรและสังคม ให้ทุกคนในขั้นนี้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงกลยุทธและขับเคลื่อนองค์กรภาพรวมและสังคม

ผลกระทบทางสังคม:

เด็กได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันคนไทยจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

แผนความยั่งยืน:

สร้างความแข็งแรงและขยายเครือข่ายอาสาสมัคร พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความเป็นเจ้าของกับอาสาสมัครในการต่อยอดและส่งต่อ เพื่อการขับเคลื่อนที่สำคัญกับการศึกษาไทย โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งตัวองค์กร Saturday School ในด้านการเงิน และ ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับเด็กในโครงการ

เป้าหมายโครงการ:

คนไทยในภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพมากขึ้น
0

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ : www.saturday-school.org

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below