PUBLIC PROJECTS

1 d
jaranporn
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, โลกร้อน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การค้าที่เป็นธรรม
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, เด็ก, เยาวชน, อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจเพื่อจะเริ่มต้นในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งในทุกธุรกิจ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ล้วนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ดังนั้น...
4 d
Pakdone
อากาศ, โลกร้อน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, ความมั่นคงทางอาหาร, การพัฒนาชุมชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, เด็ก, เยาวชน
โครงการขยะทองคำ เป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจจะจัดการกับปัญหาขยะ ด้วยการลดขยะอินทรีย์ที่มีปริมาณมากกว่าครึ่งของขยะมูลฝอยทั้งหมด โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการหมัก แปลงร่างขยะเหล่านั้นให้กลายเป็นปุ๋ยและดินที่มีคุณภาพสำหรับเพาะปลูก ด้วยการเป็นตัวกลางให้ความรู้และเครื่องมือในการหมักขยะอาหาร...