PUBLIC PROJECTS

29 ส.ค. 2560
School Team
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, โลกร้อน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, ทารุณสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, เอดส์, ยาเสพติด, สุขภาพจิต, การดูแลผู้สูงอายุ, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงทารุณกรรม, การขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยว
School of Changemakers จัดตั้งเครือข่ายผู้ที่ทำงานบ่มเพาะงานเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย หรือ C’MIN (Changemakers Incubation Network) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือ กระบวนการการเรียนรู้ ...

Pet Planet

สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, โลกร้อน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, ทารุณสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศีลธรรม, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงทารุณกรรม, การขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยว
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, เยาวชน, แรงงานต่างด้าว
สร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่จะสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงของ Shelter ผ่านการยกระดับมาตราฐานสิ่งต่างๆ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ พร้อมกับระบบจัดการ และการประชาสัมพันธ์ที่ดี ที่จะให้ภาพลักษณ์ของสัตว์จรจัดเปลี่ยนไปในทางที่ดี