PUBLIC PROJECTS

Changemakers Incubation Network : CMIN

สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
School of Changemakers จัดตั้งเครือข่ายผู้ที่ทำงานบ่มเพาะงานเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย หรือ C’MIN (Changemakers Incubation Network) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือ กระบวนการการเรียนรู้ ...