PUBLIC PROJECTS

04 เม.ย. 2561
ampdeekong
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, สื่อมวลชน, การพัฒนาชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ
ปัจจุปันกิจการการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้มีบทบาทในการเเก้ไขปัญหาสังคมในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบความหมาย (Definition) ของกิจการเพื่อสังคมอย่างเเท้จริง รวมทั้'ยังไม่เข้าใจว่า ธุรกิจ เเละ การช่วยเหลือสังคมนั้นผนวกเข้าด้วยกันได้อย่างไร เเละ ...

OASIS

การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สิทธิในความเป็นส่วนตัว
ครอบครัว, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, วัยรุ่น
เนื่องจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะปัญหาที่ซับซ้อน เนื่องจากความเกี่ยวข้องกับหลายสาเหตุ และการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติของหน่วยงานหลายแห่งชี้ให้เห็นว่ามีจำนวนผู้ถูกกระทำที่เป็นเด็กและสตรีมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โครงการโอเอซิส (...

Pages