PUBLIC PROJECTS

1 year
newaninya
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, สุขภาพทางเพศ, อาหารปลอดภัย, สิ่งเสพติด, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, การเล่น, การเลือกเรียนต่อ, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, คุณภาพชีวิต, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ
เด็ก
โครงการ สร้างคุณค่า สร้างความคิด สร้างจิตสาธารณะ ของ T-change for Child จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือน้องๆ บนดอยที่ขาดแคลนทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียน สร้างคุณค่า โดยการนำหนังสือหรือชีทสรุปที่ไม่ได้ใช้ มาบริจาคกับทางโครงการเพื่อส่งไปให้น้องๆหรือผู้ที่ขาดแคนในพื้นที่ต่างๆ สร้างความคิด น้องๆที่ขาดแคลน...
1 year
tf_sun
สิทธิและความเท่าเทียม, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, การค้ามนุษย์, ความเท่าเทียมทางเพศ, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, การเล่น, การเลือกเรียนต่อ, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, คุณภาพชีวิต
ครอบครัว
“ครอบครัว” คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และเป็นฐานรากที่สำคัญมาก จำเป็นต่อการสร้าง Thailand 4.0 เพราะถ้าครอบครัวมีความสุข สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุข เมื่อออกไปดำเนินชีวิตในสังคมก็จะไม่สร้างปัญหา ทำให้สังคมมีความสุข และประเทศชาติก็จะมีความสุข เกิดความสามัคคีปรองดองกันอย่างแท้จริง...