PUBLIC PROJECTS

1 year
Ali
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, บรรเทาภัยพิบัติ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ
สร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่จะสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงของ Shelter ผ่านการยกระดับมาตราฐานสิ่งต่างๆ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ พร้อมกับระบบจัดการ และการประชาสัมพันธ์ที่ดี ที่จะให้ภาพลักษณ์ของสัตว์จรจัดเปลี่ยนไปในทางที่ดี

URA Project: การให้แบบยั่งยืน โต๊ะและเก้าอี้เรียนเพื่อสร้างความสร้างสรรค์

การพัฒนาชุมชน, การเข้าถึงการศึกษา, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, ศิลปะวัฒนธรรม, การลงทุนทางสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้ด้อยโอกาส, เด็ก, วัยรุ่น
อุรา มีความหมายว่าใจ โดยนัยแล้วเราต้องการสื่อถึงการให้ที่ทำด้วยใจ เพราะเรามีเป้าหมายที่จะส่งมอบความสุข ผ่านการสร้างความเข้าใจต่อสังคม ด้วยความสามารถทางการ design ของเรา  มุมมองต่อปัญหา คนไทยส่วนใหญ่ยังมีรายได้น้อยในขณะเดียวกันการกระจายทรัพยากรอย่างมีคุณภาพนั้นก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศ...

After School

สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
After School กิจกรรมนัดพบของเหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่ หลังเลิกเรียน เลิกงาน ว่างจากการทำโปรเจกต์เพื่อสังคมแล้วได้มาเจอกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่มีความต้องการจากผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วงพูดคุย หรือ เวิร์คช็อป เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่ รวมถึง...