PUBLIC PROJECTS

Buddy HomeCare

การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, การสูงวัย, การสร้างและฝึกอาชีพ, การเข้าถึงการศึกษา, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, การลงทุนทางสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม
ผู้ด้อยโอกาส, ผู้สูงอายุ, วัยรุ่น
เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการทางด้านสินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล ทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้...