PUBLIC PROJECTS

2 year
School Team
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน

Buddy HomeCare

การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, การสูงวัย, การสร้างและฝึกอาชีพ, การเข้าถึงการศึกษา, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, การลงทุนทางสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม
ผู้ด้อยโอกาส, ผู้สูงอายุ, วัยรุ่น
เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการทางด้านสินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล ทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้...