PUBLIC PROJECTS

มุมมอง - ชุมชนแห่งความเข้าใจ

สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ทุกคนล้วนเคยมีปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องงาน หรือ เรื่องความรัก บางปัญหาอาจหาทางแก้ไขได้ไม่ยาก แต่บางปัญหาก็ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตัวคนเดียว จนบางครั้งการที่ปัญหารุมเร้าชีวิตมากๆ สั่งสมและไม่ได้ระบายออก ก็อาจกลายเป็นปัญหาด้านจิตใจหรือบาดแพร่ทางใจที่จะทำร้ายคนคนนั้นไปเรื่อย "มุมมอง"...

ทางเท้าสร้างยิ้ม

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, การสูงวัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การเล่น, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ศิลปะวัฒนธรรม, การคุ้มครองผู้บริโภค
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ
ทางเท้าในกรุงเทพมหานครฯ น่าจะเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมสาธารณะที่สร้างมิตรภาพระหว่างเจ้าของอาคารด้านหน้าทางเท้า ผู้เดินเท้า และผู้ใช้รถบนถนน แต่กลับไม่เอื้อให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวได้ เราจะใช้เวลา 2 เดือนในการลงพื้นที่หาทางเท้า ที่น่าสนใจ และลงพื้นที่ต่อเนื่อง 4 เดือน...