ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

School Team

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

admin

( administrator )

ปัญหาที่สนใจ


All
สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
สิ่งเสพติด
สุขภาพจิต
การสูงวัย
การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สันติภาพ / ความสงบสุข
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
ความขัดแย้งแบ่งแยก
อาชญากรรม
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
สิทธิและความเท่าเทียม
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้พิการ
สิทธิสตรี
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
ความเท่าเทียมทางเพศ
การค้ามนุษย์
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
สวัสดิภาพสัตว์
การมีส่วนร่วม
ศิลปะวัฒนธรรม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
สื่อมวลชน
กฎหมายและนโยบาย
เศรษฐกิจ / ความยากจน
การสร้างและฝึกอาชีพ
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


All
เด็ก
วัยรุ่น
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
ชุมชน
ผู้อพยพ
สัตว์

ทักษะที่มีอยู่


All
คอมพิวเตอร์ / ไอที
การออกแบบกราฟฟิก
การใช้ Social Media
การเขียนโปรแกรม
การทำเว็บไซต์
การทำ Application
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
การวางแผนกลยุทธ์
การเงิน
การตลาด
การขาย
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
การบัญชี
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
Supply chain
การบริหารคน
การลงทุน
การประสานงาน
นำเข้าส่งออก
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
ศิลปะและงานฝึมือ
งานทำมือ
การออกแบบ
วาดรูป
แฟชั่น
ถ่ายรูป
งานศิลปะ
กีฬาและบันเทิง
กีฬา
การแสดง
อ่านหนังสือ
ดนตรี
ดูภาพยนตร์
ทำอาหาร
ท่องเที่ยว
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร