ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

School Team

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

admin

( administrator )

ปัญหาที่สนใจ


All
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
สิ่งเสพติด
สุขภาพจิต
การสูงวัย
เศรษฐกิจ / ความยากจน
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การสร้างและฝึกอาชีพ
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การมีส่วนร่วม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สื่อมวลชน
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
ศิลปะวัฒนธรรม
กฎหมายและนโยบาย
สิทธิและความเท่าเทียม
สิทธิสตรี
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิผู้พิการ
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมทางเพศ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การค้ามนุษย์
สันติภาพ / ความสงบสุข
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
ความขัดแย้งแบ่งแยก
อาชญากรรม
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


All
ครอบครัว
ชุมชน
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
สัตว์
เด็ก
วัยรุ่น
ผู้อพยพ

ทักษะที่มีอยู่


All
คอมพิวเตอร์ / ไอที
การออกแบบกราฟฟิก
การทำเว็บไซต์
การใช้ Social Media
การทำ Application
การเขียนโปรแกรม
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
การวางแผนกลยุทธ์
การเงิน
การตลาด
การขาย
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
การบัญชี
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
Supply chain
การบริหารคน
การลงทุน
การประสานงาน
นำเข้าส่งออก
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
ศิลปะและงานฝึมือ
งานทำมือ
การออกแบบ
วาดรูป
แฟชั่น
ถ่ายรูป
งานศิลปะ
กีฬาและบันเทิง
กีฬา
ดนตรี
ท่องเที่ยว
การแสดง
ดูภาพยนตร์
อ่านหนังสือ
ทำอาหาร
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา