ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

พลอย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

Instock NL

nantapornplooy

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพจิต
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากร
การทำลายระบบนิเวศ
การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ
ขยะ

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
ผู้สูงอายุ
เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การวางแผนกลยุทธ์
การตลาด
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
การประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
งานทำมือ
กีฬา
อ่านหนังสือ
ดูภาพยนตร์
ทำอาหาร
ท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรม
อาสาสมัคร