ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

Im (อิม)

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

Happy Hub

im.uddjang

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
อากาศ
พลังงานทดแทน
สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพจิต
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การสร้างและฝึกอาชีพ
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สื่อมวลชน
ศิลปะวัฒนธรรม
กฎหมายและนโยบาย
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิพลเมือง
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ความขัดแย้งแบ่งแยก
การลงทุนทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
การบริหารคน
การประสานงาน
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
งานทำมือ
ถ่ายรูป
ดนตรี
ท่องเที่ยว
การแสดง
อ่านหนังสือ
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา