ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

Im (อิม)

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

Happy Hub

im.uddjang

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
อากาศ
โลกร้อน
พลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพจิต
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การสร้างและฝึกอาชีพ
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและ เยาวชน
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สื่อมวลชน
ศิลปวัฒนธรรม
กฎหมายและนโยบาย
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิพลเมือง
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การขัดแย้งแบ่งแยก
การลงทุนทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
เด็ก
เยาวชน

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
การบริหารคน
การประสานงาน
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
งานทำมือ
ถ่ายรูป
ดนตรี
ท่องเที่ยว
การแสดง
อ่านหนังสือ
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
จิตอาสา
กิจกรรม
กรณีศึกษา