ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

Jue Korbtip

( coach )

ปัญหาที่สนใจ


สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน

ทักษะที่มีอยู่


การวางแผนกลยุทธ์
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
ความเป็นผู้ประกอบการ
Supply chain
การประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
กีฬา
ท่องเที่ยว