ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

pOhr

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

School of Changemakers

ohr

( administrator )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
สิ่งเสพติด
สุขภาพจิต
การคุ้มครองผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน
ความมั่นคงทางอาหาร
การพัฒนาชุมชน
การมีส่วนร่วม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สื่อมวลชน
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
ศิลปะวัฒนธรรม
กฎหมายและนโยบาย
สิทธิและความเท่าเทียม
สิทธิสตรี
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิผู้พิการ
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมทางเพศ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การค้ามนุษย์
สันติภาพ / ความสงบสุข
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
ความขัดแย้งแบ่งแยก
อาชญากรรม

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
ผู้พิการ
ผู้หญิง
สัตว์
เด็ก
วัยรุ่น
ผู้อพยพ

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การฟัง
งานทำมือ
ถ่ายรูป
การออกแบบ
แฟชั่น
งานศิลปะ
กีฬาและบันเทิง
กีฬา
การแสดง
อ่านหนังสือ
ดนตรี
ดูภาพยนตร์
ทำอาหาร
ท่องเที่ยว
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร