ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

สมุทรปราการ

สถาบัน/องค์กร

Green Style Social Enterprise Co., Ltd.

jaranporn

( coach )

ปัญหาที่สนใจ


สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารงาน
การบริหารคน
การประสานงาน
ความเป็นผู้ประกอบการ
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การฟัง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
อ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรม