ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

cgorgeous.studio@gmail.com

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
ภาวะโลกร้อน
การอนุรักษ์
สิทธิสัตว์
พลังงานทดแทน
สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
สิ่งเสพติด
สุขภาพจิต
การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน