ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

สุพรรณบุรี

สถาบัน/องค์กร

Sirapat

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว์
สุขภาพจิต
เศรษฐกิจ / ความยากจน
การสร้างและฝึกอาชีพ
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
สิทธิและความเท่าเทียม
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้พิการ
สิทธิสตรี
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
ความเท่าเทียมทางเพศ
การค้ามนุษย์
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปะวัฒนธรรม
ความโปร่งใส
สื่อมวลชน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ความขัดแย้งแบ่งแยก
การลงทุนทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ครอบครัว
ชุมชน

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การทำเว็บไซต์
การบริหารงาน
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
การเล่าเรื่อง
การฟัง
งานทำมือ
วาดรูป
การออกแบบ
งานศิลปะ
อ่านหนังสือ
ดนตรี
ดูภาพยนตร์
แหล่งทุน
กรณีศึกษา