ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

เอ ด้ายสี

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

dignSE (do it green now Social Enterprise) (dignSE อ่านว่า ด้ายสี)

thepkanith

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
อากาศ
พลังงานทดแทน
การสูงวัย
การสร้างและฝึกอาชีพ
การพัฒนาเมือง
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การทำเว็บไซต์
การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารงาน
การบริหารคน
การตลาด
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ
การเขียน
การฟัง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
อ่านหนังสือ
ทำอาหาร
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร