ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

อัฐ

จังหวัด

นครปฐม

สถาบัน/องค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Adisai

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สิ่งเสพติด
สุขภาพจิต
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การสร้างและฝึกอาชีพ
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
ศิลปะวัฒนธรรม
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมทางเพศ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การค้ามนุษย์
ความขัดแย้งแบ่งแยก
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส
วัยรุ่น
ผู้อพยพ

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การทำเว็บไซต์
การทำ Application
การเขียนโปรแกรม
การวางแผนกลยุทธ์
การตลาด
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
ความเป็นผู้ประกอบการ
Supply chain
การบริหารคน
การลงทุน
การประสานงาน
นำเข้าส่งออก
ภาษาต่างประเทศ อังกฤษเเละภาษาเวียดนาม
การเขียน
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
งานทำมือ
การออกแบบ
กีฬา
ดนตรี
ท่องเที่ยว
ดูภาพยนตร์
อ่านหนังสือ
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา