ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

อัฐ

จังหวัด

นครปฐม

สถาบัน/องค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Adisai

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
อากาศ
โลกร้อน
อนุรักษ์สัตว์ป่า
พลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากร
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ยาเสพติด
สุขภาพจิต
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การสร้างและฝึกอาชีพ
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและ เยาวชน
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
คอร์รัปชั่น
บรรเทาภัยพิบัติ
ศิลปวัฒนธรรม
ศีลธรรม
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมทางเพศ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การค้ามนุษย์
การขัดแย้งแบ่งแยก
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส
เยาวชน
แรงงานต่างด้าว

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การทำเว็บไซต์
การทำ Application
การเขียนโปรแกรม
การวางแผนกลยุทธ์
การตลาด
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
ความเป็นผู้ประกอบการ
Supply chain
การบริหารคน
การลงทุน
การประสานงาน
นำเช้าส่งออก
ภาษาต่างประเทศ อังกฤษเเละภาษาเวียดนาม
การเขียน
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
งานทำมือ
การออกแบบ
กีฬา
ดนตรี
ท่องเที่ยว
ดูภาพยนตร์
อ่านหนังสือ
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
จิตอาสา
กิจกรรม
กรณีศึกษา