ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

Piangpor

( administrator )

ปัญหาที่สนใจ


สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ความโปร่งใส
กฎหมายและนโยบาย
สิทธิสตรี
สิทธิมนุษยชน
การลงทุนทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การวางแผนกลยุทธ์
การตลาด
การขาย
การบริหารงาน
การบริหารคน
นำเข้าส่งออก
การเล่าเรื่อง
การฟัง
งานทำมือ
การออกแบบ
วาดรูป
ถ่ายรูป
งานศิลปะ
ดนตรี
ท่องเที่ยว
ดูภาพยนตร์
อ่านหนังสือ
ทำอาหาร
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา