ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

เชียงใหม่

สถาบัน/องค์กร

nopadon

( coach )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
อากาศ
พลังงานทดแทน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
การสูงวัย
การสร้างและฝึกอาชีพ
การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
สิทธิผู้พิการ
สิทธิมนุษยชน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การลงทุนทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การค้าที่เป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การเขียนโปรแกรม
การวางแผนกลยุทธ์
วิจัยและพัฒนา
การบริหารคน
การประสานงาน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
ท่องเที่ยว
อ่านหนังสือ
ทำอาหาร
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา