ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

พะเยา

สถาบัน/องค์กร

thanatipc

( coach )

ปัญหาที่สนใจ


สวัสดิภาพสัตว์
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
การสูงวัย
การพัฒนาชุมชน
การสร้างและฝึกอาชีพ
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ศิลปะวัฒนธรรม
สิทธิผู้พิการ
การลงทุนทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ
สัตว์

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การทำ Application
การเขียนโปรแกรม
วิจัยและพัฒนา
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
การบริหารคน
การประสานงาน
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
ท่องเที่ยว
ดูภาพยนตร์
อ่านหนังสือ
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา