ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

ปทุมธานี

สถาบัน/องค์กร

Sutee

( coach )

ปัญหาที่สนใจ


น้ำ
พลังงานทดแทน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สิ่งเสพติด
ความมั่นคงทางอาหาร
การพัฒนาชุมชน
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สื่อมวลชน
ศิลปะวัฒนธรรม
กฎหมายและนโยบาย
สิทธิมนุษยชน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การค้าที่เป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ชุมชน
ผู้สูงอายุ
เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การเขียน
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
การแสดง
ดูภาพยนตร์
อ่านหนังสือ
การจัดกิจกรรม