ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

sirada

( coach )

ปัญหาที่สนใจ


อากาศ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพจิต
การสูงวัย
การพัฒนาชุมชน
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
กฎหมายและนโยบาย
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิมนุษยชน
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
ความขัดแย้งแบ่งแยก
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การลงทุน
ภาษาต่างประเทศ ฝรั่งเศส
การเขียน
ถ่ายรูป
ดนตรี
ท่องเที่ยว
การแสดง
อ่านหนังสือ