ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

Thitipong

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

tf_sun

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
ภาวะโลกร้อน
การอนุรักษ์
สิทธิสัตว์
พลังงานทดแทน