ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

บุญปริก

จังหวัด

นครราชสีมา

สถาบัน/องค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

MixKapPom

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
น้ำ
การอนุรักษ์
สิทธิสัตว์
พลังงานทดแทน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
สุขภาพจิต
การดูแลผู้สูงอายุ
การสร้างและฝึกอาชีพ
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
สิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้พิการ
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
ความเท่าเทียมทางเพศ
ศิลปวัฒนธรรม
สื่อมวลชน
กฎหมายและนโยบาย
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การใช้ความรุนแรง
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
เยาวชน
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
ชุมชน
แรงงานต่างด้าว
สัตว์

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การใช้ Social Media
การบริหารคน
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
การประสานงาน
ความเป็นผู้ประกอบการ
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การฟัง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
งานทำมือ
ถ่ายรูป
การออกแบบ
แฟชั่น
กีฬา
การแสดง
อ่านหนังสือ
ดนตรี
ดูภาพยนตร์
ท่องเที่ยว
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
กิจกรรม
กรณีศึกษา
จิตอาสา