ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

ampdeekong

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
เศรษฐกิจ / ความยากจน
การสร้างและฝึกอาชีพ
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
สิทธิและความเท่าเทียม
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้พิการ
สิทธิสตรี
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
ความเท่าเทียมทางเพศ
การค้ามนุษย์
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
ศิลปะวัฒนธรรม
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
สื่อมวลชน
กฎหมายและนโยบาย
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สันติภาพ / ความสงบสุข
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
ความขัดแย้งแบ่งแยก
อาชญากรรม
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
ชุมชน
ผู้อพยพ

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การประสานงาน
ความเป็นผู้ประกอบการ
วิจัยและพัฒนา
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ English and Japanse
การเขียน
การเล่าเรื่อง
การฟัง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
กีฬา
การแสดง
ดนตรี
ดูภาพยนตร์
ท่องเที่ยว
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร