ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

สถาบัน/องค์กร

Seeds2Sustain

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


ความมั่นคงทางอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


วัยรุ่น
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ชุมชน

ทักษะที่มีอยู่


ธุรกิจและอุตสาหกรรม
การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารงาน
การบริหารคน
การเงิน
การบัญชี
การลงทุน
การตลาด
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
การประสานงาน
การขาย
ความเป็นผู้ประกอบการ
นำเข้าส่งออก
วิจัยและพัฒนา
Supply chain