ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

klakungz

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การใช้ Social Media
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร