ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

ตาก

สถาบัน/องค์กร

มหาิทยาลัยเชียงใหม่

newaninya

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
เศรษฐกิจ / ความยากจน
ความมั่นคงทางอาหาร
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การสร้างและฝึกอาชีพ
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
ที่อยู่อาศัย
การมีส่วนร่วม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สื่อมวลชน
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
ศิลปะวัฒนธรรม
กฎหมายและนโยบาย
สิทธิและความเท่าเทียม
สิทธิสตรี
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
สิทธิผู้พิการ
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมทางเพศ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การค้ามนุษย์
สันติภาพ / ความสงบสุข
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
ความขัดแย้งแบ่งแยก
อาชญากรรม

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ผู้หญิง
เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การใช้ Social Media
การทำเว็บไซต์
การทำ Application
ภาษาต่างประเทศ
การเขียน
การฟัง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
ศิลปะและงานฝึมือ
งานทำมือ
วาดรูป
ถ่ายรูป
การออกแบบ
แฟชั่น
งานศิลปะ
การจัดกิจกรรม
อาสาสมัคร