ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

มหาวิทยาลัยสยาม

Kunpasu

( Unverified Member )

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การประสานงาน
การฟัง