ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

สมุทรปราการ

สถาบัน/องค์กร

ioattz

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
การสร้างและฝึกอาชีพ
ความมั่นคงทางอาหาร
การพัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ครอบครัว

ทักษะที่มีอยู่


คอมพิวเตอร์ / ไอที
การออกแบบกราฟฟิก
การใช้ Social Media
การเขียนโปรแกรม
การทำเว็บไซต์
การทำ Application
การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารงาน
การบริหารคน
การเงิน
การลงทุน
การตลาด
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
ความเป็นผู้ประกอบการ
วิจัยและพัฒนา
ถ่ายรูป
การออกแบบ
กีฬา
อ่านหนังสือ
ดนตรี
ดูภาพยนตร์
ทำอาหาร