ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

Ashoka Thailand

Lapthawan L.

( administrator )

ปัญหาที่สนใจ


ความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเที่ยวชุมชน
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
การมีส่วนร่วม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สื่อมวลชน
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
ศิลปะวัฒนธรรม
กฎหมายและนโยบาย