ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

สมุทรปราการ

สถาบัน/องค์กร

Krissupav

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


สุขภาพ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพทางเพศ
โรคติดต่อทางเพศ
สิ่งเสพติด
สุขภาพจิต
การสูงวัย
ออฟฟิศซินโดรม
การออกกำลังกาย
คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ
อาหารปลอดภัย
โภชนาการและการบริโภคอาหาร
โรคอ้วน
การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ความรุนแรงในโรงเรียน
การกลั่นแกล้ง
เพศศึกษา
การสอบ
การลาออกกลางคัน
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ความคิดสร้างสรรค์
โรงเรียนทางเลือก
การศึกษาออนไลน์
หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนทางสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภค
การวัดผลกระทบทางสังคม
การจ้างงาน
การค้าที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน
ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า
สันติภาพ / ความสงบสุข
การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม
ความขัดแย้งแบ่งแยก
อาชญากรรม
ความยุติธรรม
การสื่อสารเชิงบวก
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุรักษ์สัตว์ป่า
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากร
การทำลายระบบนิเวศ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์
พลังงาน
การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ
มลภาวะ
ขยะ
สิทธิและความเท่าเทียม
สิทธิพลเมือง
สิทธิมนุษยชน
สิทธิผู้พิการ
สิทธิสตรี
สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
ความเท่าเทียมทางเพศ
การค้ามนุษย์
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
เสรีภาพการแสดงออก
สิทธิในความเป็นส่วนตัว
สิทธิเพศทางเลือก
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
สวัสดิภาพแรงงาน
การเหยียดเชื้อชาติ
สงคราม และการก่อการร้าย
สิทธิความเป็นส่วนตัว
การลี้ภัย
สวัสดิภาพสัตว์
การมีส่วนร่วม
ศิลปะวัฒนธรรม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ความโปร่งใส
บรรเทาภัยพิบัติ
ความเชื่อและศาสนา
สื่อมวลชน
สื่อมวลชน
กฎหมายและนโยบาย
การเลือกตั้ง
การเมือง
เศรษฐกิจ / ความยากจน
การสร้างและฝึกอาชีพ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางอาหาร
ที่อยู่อาศัย
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเมือง
คุณภาพชีวิต
การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
ความเหลื่อมล้ำ
ตลาดผูกขาด
จริยธรรมทางธุรกิจ
การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย
ความยากจน
คอร์รัปชั่น
การวางแผนการเงิน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
ชุมชน
ผู้อพยพ
สัตว์
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ
คนเมือง
สิ่งแวดล้อม
คนไร้บ้าน
ผู้อพยพ
เพศทางเลือก
ผู้ชาย
ภาคสังคม
คนไร้สัญชาติ
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ

ทักษะที่มีอยู่


การทำเว็บไซต์
การสร้างฐานข้อมูล
การวางแผนกลยุทธ์
การเงิน
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
ความเป็นผู้ประกอบการ
การลงทุน
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร