ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

University of California Riverside

shiizfoxprce

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ความรุนแรงในโรงเรียน
การกลั่นแกล้ง
เพศศึกษา
การสอบ
การลาออกกลางคัน
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ความคิดสร้างสรรค์
โรงเรียนทางเลือก
การศึกษาออนไลน์
หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ครอบครัว
สิ่งแวดล้อม

ทักษะที่มีอยู่


การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร