ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

giraffe

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ความรุนแรงในโรงเรียน
การกลั่นแกล้ง
เพศศึกษา
การสอบ
การลาออกกลางคัน
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ความคิดสร้างสรรค์
โรงเรียนทางเลือก
การศึกษาออนไลน์
หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาชุมชน
คุณภาพชีวิต
ความเหลื่อมล้ำ
ความยากจน
การวางแผนการเงิน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
ชุมชน
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ
คนเมือง
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ

ทักษะที่มีอยู่


ความเป็นผู้ประกอบการ
อาสาสมัคร