ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

NiseCorpSE

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การวัดผลกระทบทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัว
ชุมชน
ผู้อพยพ
สัตว์
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ
คนเมือง
สิ่งแวดล้อม
คนไร้บ้าน
ผู้อพยพ
เพศทางเลือก
ผู้ชาย
ภาคสังคม
คนไร้สัญชาติ
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ

ทักษะที่มีอยู่


การวางแผนกลยุทธ์
วิจัยและพัฒนา
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การจัดกิจกรรม